best html website maker software download

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center (CSIP)

CSIP NEW UPDATE!!

รวมข่าวความเคลื่อนไหว งานวิจัย, การลงพื้นที่เก็บข้อมูล,

ออกสื่อTV หรือวิทยุ , งานเสวนา, งานประชุมวิชาการ , การศึกษาดูงาน , กิจกรรมการให้ความรู้ในชุมชน , โรงเรียน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหน่วยงานต่างๆ

เกี่ยวกับความปลอดภัยในเด็ก


CSIP
learning center

สื่อการเรียนรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย

CSIP lศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย
และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

C&H กันน็อคปกป้องสมองเด็ก

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กไทย ได้ใช้หมวกกันน็อคที่ได้มาตรฐาน 
และมีการออกแบบแผ่นรองใน เพื่อความพอดีกับศีรษะเด็ก ที่มีขนาดแตกต่างหลากหลายตามอายุ เพศ และรูปร่าง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับศีรษะของเด็กแต่ละคน นำไปสู่ความปลอดภัยและลดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต จากการไม่สวมหมวกกันน็อค

อย่าลืมเด็กไว้ในรถ!!

ชีวิตเด็กไทยในรถโรงเรียน

สลดซ้ำซากลืมเด็กไว้ในรถ

เผยในบ้านเรามักพบมีเด็กเล็กถูกลืมทิ้งไว้ในรถ แล้วเสียชีวิตบ่อยครั้ง ที่คิดกันว่าเด็กเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ ไม่ใช่ จริงๆแล้วเมื่อเด็กถูกขังอยู่ในรถ ความร้อนภายในรถจะสูงเกินกว่าที่เด็กจะรับไหว 5-10 นาทีแรก  อาจจะยังไม่อันตราย แต่ถ้าเลย 30 นาทีขึ้นไปเป็นชั่วโมง หลายชั่วโมง 

DekDontDrive

โครงการเด็กอายุไม่ถึง15ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์

เร่งรัฐตรวจสอบเครื่องเล่นงานวัด

ปัจจุบันเครื่องเล่นที่ให้บริการตามงานมหรสพต่างๆ ตาม งานวัด งานกาชาด ฯลฯ เช่น ม้าหมุน รถบัมพ์ซิ่ง ชิงช้าสวรรค์ เป็นเครื่องเล่นที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสูงมากกว่า 60% เนื่องจากเจ้าของกิจการไม่มีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ขณะเดียวกันยังขาดการตรวจสอบความปลอดภัย จากหน่วยงานที่อนุญาตการตั้งเครื่องเล่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

VIDEO :ความสนุกบนความเสี่ยง เครื่องเล่นงานวัด

กรณีเครื่องเล่น 'ปลาหมึก' ขณะเครื่องเล่นที่หมุนอยู่นั้น ทำให้เด็กที่กำลังสนุกกับเครื่องเล่นพลัดต­กลงมา บาดเจ็บสาหัส 2 คน เรื่องนี้ จึงถูกตั้งคำถามว่า เครื่องเล่นที่ไม่ได้มาตราฐานและไม่มีความ­ปลอดภัย พวกเขาเหล่านั้น กำลังตกอยู่บนความเสี่ยงภัยของเครื่องเล่น­หรือไม่?

" มวยเด็ก " ชกแล้วสมองเสื่อม!!

เมื่อพูดถึงการกระทำรุนแรงต่อเด็ก
หลายคนนึกถึงการทำร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศ
แต่หลายคนอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่า ยังมีความรุนแรงต่อเด็กอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่แฝงอยู่ในกีฬาที่เรียกได้ว่า เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสังคมไปแล้วนั่นคือ

VIDEO:นักมวยเด็ก กับการขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

นักกีฬามวยไทย ที่มักจะฝึกฝนอยู่ในค่ายกันตั้งแต่อายุยัง­น้อย หรือที่เรียกว่านักมวยเด็ก แน่นอนว่ากีฬามวยต้องใช้ความชำนาญ จึงจำเป็นต้องฝึกปรือร่างกายในพร้อมทั้งใน­ด้านทักษะและความแข็งแรง แต่กีฬาที่ใช้ความรุนแรงเหล่านี้ส่งผลกับต­ัวนักมวยเด็กอย่างไร หากยังต้องเดินในเส้นทางนี้ พวกเขาควรได้รับการดูแลอย่างไร?

โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความ­ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

VIDEO : มวยเด็ก ชกแล้วสมองเสื่อม ไอคิวลด 

คุณพิภพ ธงไชย ร่วมพูดคุยกับ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ หัวหน้าโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก 

ร่วมพูดคุยถึงสุขภาพของเด็กที่เข้าสู่วงการ "มวย" ตั้งแต่เด็ก และผลวิจัยการบาดเจ็บของนักมวยเด็ก ที่ไม่ใช่เพียงร่างกาย แต่ยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บต่อสมองอีกด้วย

มวยเด็ก – กีฬา หรือ อาชีพ
“ค่าตอบแทน” ที่แลกด้วย “ชีวิต”

เรียกร้องให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแก้ไข พ.ร.บ. มวย 2542 ห้ามเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ชกมวยไทยอาชีพ

" ห้ามเด็ก 6 ขวบ
นั่งรถมอเตอร์ไซค์ !! "

ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการออกฉลากคำเตือน “ ไม่สมควรให้เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี หรือ เด็กที่เท้ายังไม่ถึงที่วางเท้า โดยสารรถจักรยานยนต ์ ” เป็นการเตือนให้รับรู้ถึง..อุบัติเหตุ มิได้บังคับใช้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์

แนะออก กม.ห้ามเด็กนั่งมอเตอร์ไซค์

สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 

เกี่ยวกับการออก กม.ห้ามเด็กนั่งมอเตอร์ไซค์ ในรายการที่นี่ไทยพีบีเอส.

CDD Child Death Deliberation 

เปนกลยุทธและเครื่องมือเพื่อสรางความเขาใจถึงเหตุและปจจัยการเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุและความรุนแรงอยางเปนระบบ ผลการวิเคราะหนี้ จะนําไปสูแนวทางการปองกันการเสียชีวิตในเด็กราย อื่นๆ ตอไป      กระบวนการ CDD  เปนกระบวนการที่จะทําใหเกิดการพิเคราะหขอมูลการตายของเด็กจากเหตุภายนอก  หรือเหตุผิดธรรมชาติ โดยการทํางานรวมกัน ของหลากหลายวิชาชีพ  และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเสียชีวิตของเด็ก ทั้งในระดับทองถิ่นและสวนกลาง เชน เจาหนาที่ดานกฎหมาย ตํารวจ อัยการ เจาหนาที่คุมครองเด็ก แพทย พยาบาล เจาหนาที่ชันสูตรศพ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา เปนตน การพิเคราะหขอมูลแบบบูรณาการนี้ จะนําไปสูความรวมมือในการขับเคลื่อนนโยบาย และการปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดเหตุซ้ำ จากหนวยงานตางๆอยางมีพลัง ทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับชาติ

Child Abuse

ความรุนแรงในเด็ก เป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่ต้องเร่งดำเนินการ ทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน

ชุมชนปลอดภัย

กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  มีความสำคัญต่อสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งหลักการดำเนินงานของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องยึดหลักความร่วมมือกันของคนในชุมชนเป็นพื้นฐาน ตลอดจนต้องมีการประเมินกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่มีความถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยที่กำลังดำเนินการและที่จะจัดทำต่อไปในอนาคตบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น

โครงการก่อนวัย15ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์

มอเตอร์ไซค์ ปลอดภัย หรือ เสี่ยงอันตราย ? ผลการจัดอันดับรายงานการเกิด“อุบัติเหตุบนท้องถนน” ทั่วโลก ปี 2558 โดยองค์การอนามัยโลก พบว่าประเทศไทยเสี่ยงอันตรายอยู่ในอันดับ 2 ของโลกและสูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มอาเซียน 

Safe Kids WalkThisWay

อุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุการตายของเด็กอันดับ 2 ของเด็กไทย (จมน้ำอันดับ 1) ประมาณ 1,000 รายต่อปี กลุ่มเด็กเดินเท้าจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจากการถูกรถชน ขณะเดินไป-กลับบ้านและโรงเรียน พบการเสียชีวิตกว่า 200 รายต่อปี ในขณะที่การบาดเจ็บมีจำนวนกว่า 3,000 รายต่อปี 

กลุ่มงานสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

การบาดเจ็บเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นสาเหตุนำการตายในเด็กไทยในปัจจุบัน และยังมีแนวโน้มที่จะก่อปัญหามากขึ้นอีกในอนาคต ประสบการณ์จากประเทศพัฒนาบ่งบอกว่าการวิจัยเพื่อให้รู้ถึงปัจจัยเสี่ยงและวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และมีพันธะจะนำสู่การปฏิบัติ (research to practice) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และนโยบายสาธารณะการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้นั้นจำเป็นต้องมีการให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง สร้างกระแสสังคม เคลื่อนไหวผู้กำหนดนโยบายในเวลาเดียวกัน

โครงการบ้านปลอดบุหรี่

ควันบุหรี่ ส่งผลกระทบด้านสุขภาพทั้งต่อตัวผู้สูบและคนไม่สูบ(แต่ได้รับสูดดมควัน) หรือที่เรียกกันว่า “ควันบุหรี่มือสอง” คือ ควันจากปลายมวนบุหรี่ที่จุดไฟ และควันที่ผู้สูบบุหรี่สูดเข้าไปและหายใจออกมา ประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด และมีถึง 70 ชนิด ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ควันบุหรี่มีผลต่อผู้สูบและผู้ไม่สูบได้รับควันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และที่สำคัญที่น่าเป็นห่วงมาก คือ ควันบุหรี่มีผลต่อเด็ก

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ผู้บุกเบิกอุบัติเหตุในเด็กของประเทศไทย

" ส่วนที่ผมเข้ามาจับงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุและ
ความรุนแรงในเด็กนั้น เพราะเป็นหลักปฏิบัติว่าเวลาที่เด็กมาฉีดวัคซีน
กุมารแพทย์ต้องแนะนำการดูแลสุขภาพซึ่งมีทั้งหมด 7 เรื่อง
หนึ่งในนั้นคือการป้องกันอุบัติเหตุ "

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก 

ผู้บุกเบิกงานอุบัติเหตุในเด็กของประเทศไทยเป้าหมายเพื่อลดอัตราการตายในเด็กตั้งแต่ อายุ 0-15 ปี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ 
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

CONTACTS
Email: prempapat@yahoo.com
Phone: (66)-2-644-9080-1 ext.19
Fax: +1 (66)-2-644-9080-1 ext.22

social media