การปฎิบัติงานแบบสหวิชาชีพ

ในการคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมและทอดทิ้ง

คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผอ.มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

.................

คุณเรืองศักดิ์ กลับเนียม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

.................

คุณสายทิพย์ เจ็งทิ ผู้เชี่ยวชาญการช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม

.................

รายการแซ่บระวังภัย สัมภาษณ์ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เกี่ยวกับความรุนแรงในเด็ก

.................

HOME