mobile website builderคุยกับ บ.ก.

สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก


 

20 พ.ย. 2502 คือ วัน-เดือน-ปี
ที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน
โดยข้อที่ 9 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า 

  

“เด็กจะต้องไม่กลายเป็นสินค้า ไม่ว่ารูปแบบใดๆ จะต้องไม่มีการรับเด็กเข้าทำงานก่อนถึงวัยอันสมควร 
ต้องไม่มีการกระทำใดๆที่เป็นการชักจูง หรืออนุญาตให้เด็กจำต้องรับจ้างทำงาน ซึ่งอาจเป็นผลร้ายต่อสุขภาพของเด็ก หรือเป็นเหตุให้การพัฒนาทางกาย ทางสมอง และทางจิตใจของเด็กต้องเสื่อมถอยลง”
แต่สังคมบ้านเรา กลับมีเด็กวัยน้อยกว่า 6 – 15 ปี ต้องขึ้นชกมวยเพื่อ “แลกกับเงิน” 
ทั้งบนเวทีมวยถาวร เวทีมวยชั่วคราว ทั้งสถานศึกษา แม้แต่ในงานวัด โดยรวมทั่วประเทศแล้วเป็นจำนวนนับหลายหมื่นคน !  

เด็กๆจำนวนมหาศาลเหล่านี้ได้เงินค่าขึ้นชก เฉลี่ยครั้งละ 50-500-1,000 บาท    
เพื่อแลกกับการเจ็บตัว ช้ำใน สมองถูกกระทบกระแทก กระทั่งส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างรุนแรงในวันข้างหน้าศิลปะมวยไทย คือมรดกของชาติอันควรค่าแก่การภาคภูมิใจ และ จักต้องอนุรักษ์ไว้มิให้ดับสูญ อีกทั้งต้องสืบสานให้เยาวชนได้เรียนรู้ฝึกฝนอย่างเหมาะสมถูกต้อง

 

แต่ทว่า...มิบังควรอย่างยิ่ง ที่จะให้ใครนำสมบัติของคนไทยทั้งชาตินี้

ไปแอบอ้างเพื่อเป็นเครื่องมือ กระทั่งเด็กๆผู้ไร้เดียงสาให้ต้องตกเป็นเหยื่อ

เพื่อสร้างความร่ำรวย หรือเพื่อสร้างความสะใจให้แก่คนเพียงบางกลุ่ม ???ด้วยรักและห่วงใย

ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์


ทีมงานวิจัยศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) และทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนักมวยเด็กในจังหวัดต่างๆ