ชุมชนปลอดภัย จ.น่าน

 1039546_544221415626070_266952313_o

องค์การอนามัยโลก (WHO CC ) รับรองเขตเทศบาลเมืองน่าน 31 ชุมชน พร้อมมอบแผ่นเหล็กจารึกและธงสัญลักษณ์ชุมชนปลอดภัยลำดับที่ 316 ของโลก เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556เวลา 09.00 น. โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองจังหวัดน่าน

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองน่านนั้น เป็นความร่วมมือของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลากหลายโดยมีหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกัน คือ โรงพยาบาลน่าน เทศบาลเมืองน่านและองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านการดำเนินงานชุมชนปลอดภัยนั้นองค์การอนามัยโลก (World HealthOrganization WHO) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดขององค์การสหประชาชาติ (UNESCO)ได้รับรองให้เทศบาลเมืองน่านเป็นชุมชนปลอดภัยระดับสากล TheInternational Network of Safe Communities และเป็นเครือข่ายชุมชนปลอดภัยในระดับสากลของ WHO Collaborating Center or Community Safety Promotion ในลำดับที่ 316 ของโลก เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทยต่อจากชุมชนตลาดเกรียบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนจังหวัดพิจิตร

โดยมี ศาสตราจารย์ ชอนเพียว โชว์ ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์การอนามัยโลก เป็นผู้ประกาศรับรองให้เทศบาลเมืองน่านชุมชนปลอดภัย พร้อมทั้งมอบแผ่ป้ายรับรองให้กับนายสุรพลเธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นอกจากนี้ ดร.โยโกะ ชิเรชิ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผุ้แทนจากองค์การอนามัยโลกเช่นกัน ได้มอบธงสัญลักษณ์ชุมชนแห่งความปลอดภัยให้กับนายกเทศมนตรีเมืองน่าน


1048355_544220155626196_1883507579_o

สำหรับพิธีลงนามการรับรองชุมชนปลอดภัยให้กับเทศบาลเมืองน่าน  ซึ่งฝ่ายไทยประกอบด้วยนายชุมพร แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ส่วนผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกประกอบด้วย ศาสตราจารย์ชอนเพียว โชว์ ประเทศเกาหลี ดร.โยโกะ ชิเรชิ ประเทศญี่ปุ่นร่วมลงนามซึ่งมีพิธีจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน วันที่ 24-25 มิถุนายน 2556โดยมีสักขีพยานซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานทางด้านความปลอดภัย อาทิ รองศาตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Economic analysis and financial sustainability of the safecommunities” จากผู้แทนองค์การอนามัยโลก ดร.กุสต๊าฟ ดาลลาประเทศสวีเดน และเวทีการเสวนา ความหลากหลายบทเรียนสู่ความยั่งยืนของชุมชนปลอดภัย การนำเสนอผลงานเด่นชุมชนปลอดภัยมีเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจิตร บุรีรัมย์ ระยองกาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าชุมชนจากเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 80 คน เข้าร่วมการรับฟังบรรยายพิเศษ การเสวนา หลังจากนั้นได้มีการไปศึกษาดูงานในพื้นที่ตัวอย่างการบริหารจัดการความปลอดภัยในด้านต่างๆ ในชุมชนของเทศบาลเมืองน่าน ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2556

vdo playlist > Community safety certification ceremony Nan municipality 24-25 June 2013

เทศบาลเมืองน่าน จึงได้จัดงาน“พิธีรับรองชุมชนปลอดภัย และจัดสัมมนาชุมชนปลอดภัย” ขึ้น เพื่อเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการรวมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากระบวนการปลอดภัยของชุมชนให้ ยั่งยืน เราได้สร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนสร้างความตระหนักทำให้ประชาชนทราบว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนจะต้องเข้า มามีส่วนร่วมในการทำให้ชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัยมีความปลอดภัยตั้งแต่ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการและร่วมรับผลประโยชน์ได้สร้างสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยให้กับเด็ก มีศูนย์เด็กเล็กที่ปลอดภัย มีโรงเรียนที่ปลอดภัยมีการสร้างวินัยการรักความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ มีอาสาสมัครเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในชุมชนนอกจากนี้ยังได้มีมาตรการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง

มีการห้ามติดป้ายโฆษณาเหล้า – เบียร์ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน รณรงค์งดการดื่มเหล้า – เบียร์ ในงานประเพณีที่สำคัญ เข้มงวดการออกใบอนุญาตการจำหน่ายสุรา มีระบบการป้องกันน้ำท่วมเมืองที่มีประสิทธิภาพมีศูนย์แจ้งเตือนภัยและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับประชาชน มีการสร้างห้องน้ำที่ปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุมีพยาบาลประจำชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยมีศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กที่ได้เข้ามาจุดประกายการสร้างชุมชนปลอดภัยให้กับชุมชนเขตเทศบาล และทางศูนย์วิจัยฯเห็นว่าเทศบาลเมืองน่าน เป็นอีกชุมชนที่ควรสนับสนุนให้เป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่น ๆ ในด้านการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กจึงเป็นที่มาของโครงการ “เทศบาลเมืองน่านเมืองปลอดภัยสำหรับเด็ก”  โดยศูนย์วิจัยฯ สนับสนุนงบประมาณบางส่วนและช่วยประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นภาคีร่วม เช่น โรงพยาบาลน่าน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านฯลฯ โครงการเน้นการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก แล้วจึงขยายผลสู่ทุกกลุ่มวัยในชุมชนจนเกิดเป็นโครงการ ชุมชนปลอดภัยเขตเทศบาลเมืองน่าน” เพื่อการรับรองอย่างเป็นทางการ รวมทั้ง มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากระบวนการความปลอดภัยของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดเผยว่าชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่งดงามประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็งของทุนทางสังคม แต่สิ่งหนึ่งที่ชุมชนมีความต้องการคือความปลอดภัย ซึ่งเทศบาลเมืองน่านได้ร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงพยาบาลน่านองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านส่งผ่านองค์ความรู้ในด้านการสร้างความปลอดภัยของชุมชน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางให้ชุมชนรอบข้างได้มาเรียนรู้เพื่อขยายเป็นเครือข่ายความปลอดภัยให้กว้างขวางออกไปจนเป็นจังหวัดปลอดภัย และประเทศปลอดภัยต่อไป

นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวต่อไปว่า ในการดำเนินงานชุมชนปลอดภัย เทศบาลเมืองน่านได้เสนอเข้าร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนปลอดภัยในระดับสากล(International Safe Community Network) ของ WHOCollaborating Center on Community Safety Promotion บัดนี้ หน่วยงานรับรองชุมชนปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกWHO CC ได้ตอบรับอย่างเป็นทางการว่า ให้รับรองและเป็นสมาชิก“ชุมชนปลอดภัยระดับสากล” ซึ่งการรับรองหมายถึงชุมชนมีฉันทามติร่วมกันที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยยิ่ง ขึ้นและเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชนและสังคมให้ยั่งยืนตลอดไป


1015438_544216545626557_230433935_o1049038_544121502302728_495659605_o1040509_544118392303039_143747151_o1052945_544122202302658_1483128691_o


13.00 – 13.30 น. นายชุมพร แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ13.30 – 13.35 น. เปิดวีดิทัศน์ 5 นาที (ควา…

โพสต์โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี บน 24 มิถุนายน 2013


 logonancity1

> กิจกรรมในเขตเทศบาลเมืองน่าน 

โปรดแสดงความคิดเห็น