PHURAFAHPLACE HOTEL ( โรงแรมภูระฟ้าเพลส จ.น่าน )

NSC2

PHURAFAHPLACE HOTEL ( โรงแรมภูระฟ้าเพลส จ.น่าน )

เลขที่ 61 ถนนคำยอด ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 (ตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน)
T.054-711510 , 084-4869795
websitewww.phurafah-place.com  

Email : phurafah-place@hotmail.com

 

map: PHURAFAHPLACE HOTEL ( โรงแรมภูระฟ้าเพลส จ.น่าน )

 

map: PHURAFAHPLACE HOTEL ( โรงแรมภูระฟ้าเพลส จ.น่าน ) >>> >> สถานที่จัดประชุม nansafecom2015 ณ.โรงแรมเทวราช จ.น่าน  Dhevaraj Hotel

 

 

11141245_814945041925172_1336044119464837115_o

> Dhevaraj Hotel (โรงแรมเทวราช จ.น่าน)

> Accommodation (ที่พักใน จ.น่าน)

NSC2

โปรดแสดงความคิดเห็น