ตัวอย่าง บ้านปลอดภัย

 

บทที่1บ้านปลอดภัย

 1. ข้อใดไม่ใช่ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 • ก. จมน้ำ
 • ข. รถชน
 • ค. ตกจากที่สูง
 • ง. เด็กถูกทำร้าย
 • จ. ตกเครื่องเล่น

 

บทที่2 สถานการณ์การบาดเจ็บของลูกน้อย

 1. ข้อใดเป็นสาเหตุนำการตายของเด็กเล็ก
 • ก. จมน้ำ
 • ข. จราจร
 • ค. ขาดอากาศหายใจ
 • ง. ตกจากที่สูง
 • จ. ถูกทุกข้อ

บทที่3 การจัดการความปลอดภัยสำหรับเด็ก

 1. ข้อใดเป็นแนวทางการจัดการความปลอดภัยสำหรับเด็กอายุ น้อยกว่า 3 ปี
 • ก. จัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กให้ปลอดภัย
 • ข. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเด็กปลอดภัยได้มาตรฐาน
 • ค. พฤติกรรมผู้ดูแลเด็กปลอดภัย
 • ง. พฤติกรรมเด็กปลอดภัย
 • จ. ถูกทุกข้อ

 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น