ตัวอย่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย

บทนำ หลักสูตร “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”

 

บทที่1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย

 1. มาตรฐานการดำเนินงานความปลอดภัยมีทั้งหมดกี่ด้าน
 • 4 ด้าน
 • 5 ด้าน
 • 6 ด้าน
 • 7 ด้าน

เฉลย    ค. 6 ด้าน

บทที่2 การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย

2. ลักษณะของแหล่งน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปลอดภัยควรมีลักษณะอย่างไร

 • มีรั้วกั้นแหล่งน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ สระน้ำ คลอง บ่อ
 • เปิดบริการแหล่งน้ำให้เด็กสามารถเล่นน้ำได้อย่างอิสระ
 • ไม่มีผู้ควบคุมดูแลแหล่งน้ำ
 • ถูกทุกข้อ

เฉลย    ก. มีรั้วกั้นแหล่งน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ สระน้ำ คลอง บ่อ

 

บทที่3 กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย

3. ห้องพักเด็กและที่พักอาศัย มีประตู หน้าต่างที่แข็งแรง หน้าต่างควรอยู่สูงจากพื้นประมาณเท่าใด

 • 100 ซม.
 • 110 ซม.
 • 120 ซม.
 • 130 ซม.

เฉลย ก. 100 ซม.

 

4. ราวบันไดและระเบียงต้องมีช่องห่างไม่เกินเท่าใด

 • 9 ซม.
 • 10 ซม.
 • 11 ซม.
 • 12 ซม.

เฉลย ก. 9 ซม.

 

5. การเลือกใช้ของเล่นที่ปลอดภัยมีวิธีการเลือกอย่างไร

 • เลือกของเล่นที่มีเครื่องหมายผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
 • สีไม่หลุดลอกง่าย
 • ไม่ให้เล่นของเล่นอันตราย เช่น ของเล่นที่มีความแหลมคมมีความแรง เช่น ปืนอัดลม หรือวัตถุระเบิด เช่น พลุ ดอกไม้ไฟ
 • ไม่ให้เล่นของเล่นที่มีขนาดเล็กกว่า 3.17 x 17เซนติเมตร
 • ถูกทุกข้อ

เฉลย จ. ถูกทุกข้อ

 

โปรดแสดงความคิดเห็น