ตัวอย่าง สมองได้รับการกระทบกระเทือน

องค์ประกอบสมอง

สมองขาด ออกซิเจน 4นาที

เมื่อสมองได้รับบาดเจ็บ

ผลต่อสมองระยะยาว

 

บทที่2 สมองกระทบกระเทือน

1.ระดับการกระแทกศรีษะที่ทำให้สมองได้รับการกระทบกระเทือนจนสมองบวม หรือมีเลือดออกในสมอง คิดเป็นปริมาณเท่าไร
ก.200G
ข.300G
ค.200GM
ง.300GM

2.การที่สมองถูกกระทบกระเทือนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้กี่กลุ่ม
ก.3 กลุ่ม
ข.4 กลุ่ม
ค.5 กลุ่ม
ง.6 กลุ่ม

3.เด็กเล็กใช้ที่นั่งในรถ ควรหันหน้าไปทางใด
ก.นั่งหันหน้าไปทางหน้ารถ
ข.นั่งหันหน้าไปทางหลังรถ
ค.นั่งตรงกลางเบาะหลัง หันหน้าไปทางหน้ารถ
ง.นั่งติดกับเบาะหลังคนขับ หันหน้าไปทางด้านหลังรถ

 

เฉลย : 1(ข.) 2(ข.) 3(ง.)

บทที่3 สมองขาดออกซิเจน

1.ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและสมองได้ทางใดบ้าง
ก.ตา
ข. หู
ข.จมูก
ค.ลิ้น

2.เซลล์สมองจะตาย เมื่อสมองขาดออกซิเจนนานเท่าไร
ก.2 นาที
ข.4 นาที
ค.6 นาที
ง.8 นาที

3.อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันของหลอดลม
ก.น้ำในอ่างและน้ำในกระป๋อง
ข.เชือกยาวเกิน 2 เมตร
ค.ช่องว่างที่ระเบียง ที่เครื่องเล่น
ง.ของชิ้นเล็กๆ เช่น เหรียญ ลูกปัด ลูกแก้ว ถั่ว

4.วิธีการป้องกันไม่ให้สมองขาดออกซิเจน
ก.เด็กๆต้องไม่ไปเล่นใกล้อ่าง กะละมัง โอ่ง ที่มีน้ำอยู่ ต้องไม่หยิบของชิ้นเล็กๆเข้าปาก
ข.ไม่เอาเชือกมารัดคอเล่นและไม่ยื่นศีรษะเข้าไปในช่องเล็กๆต่างๆ
ค.ข้อ ก. ถูก
ง.ข้อ ก. และ ข. ถูก

 

เฉลย : 1(ข.) 2(ข.) 3(ง.) 4(ง.)

บทที่4 สมองเป็นพิษ

1.อะไรทำให้สมองเป็นพิษ
ก.การได้รับสารตะกั่ว
ข.การได้รับสารพิษนิโคตินและโคตินิน
ค.ข้อ ก. และ ข. ถูก
ง.ไม่มีข้อใดถูก

2.เด็กๆได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายไปทำลายสมองได้กี่ทาง
ก.3 ทาง
ข.4 ทาง
ค.5 ทาง
ง.6 ทาง

3.วิธีป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ร่างกาย
ก.ไม่สูดดมหรืออยู๋ใกล้ควันพิษต่างๆ
ข.ไม่หยิบ กินและอมของเล่นของใช้
ค.ล้างมืออย่างถูกวิธีบ่อยๆและหลีกเลี่ยงควันพิษต่างๆ
ง.ถูกทุกข้อ

เฉลย : 1(ก.) 2(ก.) 3(ง.)

บทที่5 สมอง น13 สมองเรียนรู้ข้อมูลไม่เหมาะสมจากสื่อหน้าจอ

1.เด็กๆอายุต่ำกว่ากี่ปี ไม่ควรรับสื่อหรือเล่นเกมอย่างอิสระ
ก.อายุ 0-6 ปี
ข.7 ปี
ค.ต่ำกว่า 12 ปี
ง.ต่ำกว่า 13 ปี

2.หากเด็กๆเล่นเกมเป็นเวลานาน จะเป็นอย่างไร
ก.เซลล์สมองฝ่อ ไม่สมบูรณ์ คิดช้า ทำอะไรช้า
ข.ปวดหลัง ตัวงอ ปวดคอ
ค.ร่าเริง ยิ้มง่าย หัวเราะง่าย ชอบอยู่คนเดียว
ง.ข้อ ก. และ ข. ถูก

3.ปัจจุบันเด็กๆส่วนใหญ่ ดูสื่อต่างๆและชอบเล่นเกม ผู้ปกครองควรทำอย่างไร
ก.พยายามปิด TV,VDO และไม่ให้ใช้โทรศัพท์
ข.ไม่ให้ลูกนำโทรศัพท์ไปโรงเรียน
ค.แนะนำการใช้อย่างถูกต้อง
ง.พูดคุยและสร้างกฏกติกา ในการดูสื่อต่างๆและเล่นเก่ม
เฉลย : 1(ง.) 2(ง.) 3(ง.)

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น