แบบสอบถามนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 เรื่องทักษะความปลอดภัยทางน้ำ

คำชี้แจง:  แบบสอบถามนี้ต้องการทราบความรู้ ความสามารถและทักษะของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่ออยู่ในภาวะตกน้ำจมน้ำ

ขอความร่วมมือโรงเรียนและครูประจำชั้น ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามนี้ หากว่านักเรียนยังไม่สามารถอ่านออกหรือเขียนได้ ขอความร่วมมือผู้ปกครองหรือครู อ่านให้นักเรียนฟังและลงคำตอบตามความเห็นนักเรียน

ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับและถูกนำเสนอเฉพาะในงานวิชาการเท่านั้น  จึงขอกรุณาโปรดตอบคำถามตามความเป็นจริง เพื่อจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาแนวทางส่งเสริมความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กต่อไป

โปรดแสดงความคิดเห็น