แบบสอบถามนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-6 เรื่องทักษะความปลอดภัยทางน้ำ

แบบสอบถามนี้ต้องการทราบความรู้ ความสามารถและทักษะของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-6 เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่ออยู่ในภาวะตกน้้าจมน้ำ

โปรดแสดงความคิดเห็น