เวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย” จ.พิจิตร

IMG_7346

เวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558

ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ.ห้องวรพงศ์ พรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร

8.00 – 8.40 ลงทะเบียน
ผู้ดำเนินรายการ น.ส.กรวิการ์ บุญตานนท์ (ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ )

8.40 – 9.00 พิธีเปิด
9.00 – 9.20 ถ่ายภาพยนตร์ ชุด 10 คลิปอันตราย
9.20 – 10.30 เวทีอภิปราย หัวข้อ

“ทำอย่างไรชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงจะปลอดภัย ? ”

IMG_7214

โดย คุณพัฒนา ผอบเหล็ก ( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน จ.พิจิตร)
คุณงามตา รอดสมใจ (นักวิจัย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯรพ.รามาธิบดี )
คุณชฎาพร สุขสิริวรรณ (นักวิจัย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ รพ.รามาธิบดี ) ผู้ดำเนินรายการ โดย คุณชฎาพร สุขสิริวรรณ )

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
พร้อมชมภาพยนตร์ชุดจุดเสี่ยง เรื่อง สถานเลี้ยงเด็กที่ไม่ปลอดภั

10.45 – 12.00 อภิปราย หัวข้อ

“ชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก ไม่ปลอดภัย…ได้เวลาต้อง Clear ! ”
โดย อ.ปรีชา ชูทรัพย์ อนุกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติ ( ดำเนินรายการ และอภิปราย )
คุณ ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ (ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ รพ.รามาธิบดี )
คุณ วุฒิพงษ์ เพิ่มมณีรัตน์ (ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ รพ.รามาธิบดี )

IMG_7307IMG_7315

( ภาพชุด เวทีรอบเช้า ) photos to the album >>: เวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”.

 

กำหนดการเวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.00 -…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, June 5, 2015

 

13.00  – 13.30 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ทางโค้ง ”และ ภาพยนตร์สารคดี “ตลาดเกรียบเมืองปลอดภัย”

13.30 –  15.00 ช่วง “ร่วมคิด – ร่วมแชร์” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แชร์ไอเดียในกลุ่มย่อย โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน (ฐานชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก)

15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมชมภาพยนตร์ชุดจุดเสี่ยง เรื่อง สนามเด็กเล่นมหาภัย

15.15 – 16.00 เลือกตัวแทน ฐานละ 3 ท่าน นำเสนอ แนวทางการเปลี่ยนแปลง

IMG_7617-ANIMATION

( ภาพชุด เวทีรอบบ่าย ) photos to the album >>>: รอบบ่าย เวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชนปลอดภัย” จ.พิจิตร.

กำหนดการเวทีเสวนา หัวข้อ “ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.00…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, June 5, 2015

 

ช่วง *** การอภิปราย หัวข้อ“ชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก ไม่ปลอดภัย…ได้เวลาต้อง Clear! ”
เนื้อหาการอภิปราย เน้นกรณีศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ตรงจากการลงพื้นที่จริง (ทั้งในจ.พิจิตร และชุมชนอื่นๆ) จากการเก็บเคสของเด็กในชุมชน ที่ผ่านการพิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุการตายในเด็ก โดยจะเชื่อมโยงกับองค์ความรู้จากคู่มือเพื่อความปลอดภัยต่างๆ และ งานวิจัยของศูนย์วิจัยฯ ตลอดจนการแนะนำและสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือเพื่อความปลอดภัย
เช่น แบบบันทึกการเดินสำรวจ ( Safety Round Record)
แบบบันทึกการบาดเจ็บในและบริเวณรอบโรงเรียน (Surveillance of school injury records)

*** ช่วง ร่วมคิด – ร่วมแชร์ เน้นให้แต่ละฐานแสดงความคิดเห็น แชร์ประสบการณ์ ความปลอดภัยและไม่ปลอดภัยของชุมชน / โรงเรียน /ศูนย์เด็กเล็ก (โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจนครบ 3 ฐาน คือฐานชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก )

IMG_7562 IMG_7525 IMG_7505 IMG_7596

หัวข้อการพูดคุย
1. อดีต (Case study) แชร์ประสบการณ์ ปัญหา เหตุการณ์อุบัติเหตุและความรุนแรงที่ผ่านมา ในชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก แล้วร่วมพิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น

2. อนาคต แชร์ไอเดีย “ชุมชน / โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็กในฝัน ของข้าพเจ้า ”

3. ปัจจุบัน แชร์ประสบการณ์ “ข้าพเจ้าทำอะไรบ้าง ในบทบาทที่มีอยู่” รวมทั้งสิ่งสนับสนุน และ อุปสรรค

4. วิสัยทัศน์ “ เราจะร่วมกันสร้างฝันให้เป็นจริงได้อย่างไร ? ” จะเริ่มอย่างไร ? และ เมื่อใด ?

5. แสดงวิสัยทัศน์ สรุป และ เสนอแผนกลยุทธการขับเคลื่อน สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อความสุขและความปลอดภัยในชุมชน/ โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก โดยตัวแทน ชุมชนละ 3 ท่าน

IMG_7621
*** หลังจากงานเสวนา…
นักวิจัยประจำฐานทุกท่าน ร่วมประชุม เพื่อแชร์ประสบการณ์ แชร์ไอเดีย
ร่วมหาแนวทางผลักดัน งานชุมชน/ โรงเรียน/ ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย เพื่อให้โครงการดังกล่าวมีการขับเคลื่อน รุดหน้า และมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

IMG_7539IMG_7170

โปรดแสดงความเห็น

โปรดแสดงความคิดเห็น