(5 มิ.ย.2558) ประชุมคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

11334228_924882607534287_8685789512853319868_o

เทศบาลเมืองน่าน จัดประชุมระดมคลังสมอง เน้นพัฒนาให้เป็นเมืองปลอดภัยและเมืองน่านอยู่อย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 58 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ที่โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน
จัดประชุมคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

พร้อมการเสวนา ในหัวข้อ “เมืองน่านเป็นเมืองแห่งความสุข” เพื่อการพัฒนาเมืองน่าน ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และประกอบกับจังหวัดน่านและเทศบาลเมืองน่าน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพประชุมนานาชาติ ขององค์การอนามัยโลก ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2558

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย

ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณสุบรรณ ครองใจ ผู้อำนวยการกองโครงการสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คุณถาวร เพ็ชรบัว ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นผู้ดำเนินรายการเอง
และในเวทีเดียวกันนี้ ยังจัดให้มีการมอบรางวัลให้กับ นายแพทย์นิวัติชัย สุจริตจันทร์
เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่เมืองน่าน จนได้รับเกียรติเป็น “พลเมืองเกียรติยศเมืองน่าน”

นอกจากนี้จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “น่าน: คิดให้ใส คิดให้ไกล”
โดยนายบัณฑูร ล่ำซำ และการเสวนาหัวข้อ “เมืองน่านเมืองแห่งความสุข”
ในประเด็น ทำอย่างไรให้สะอาดและสวยงามสมกับเป็นห้องรับแขกของจังหวัดน่าน,
รักษาอัตลักษณ์ให้เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนองต่อการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวตามนโยบายท่องเที่ยววิถีไทย,เมืองสิ่งแวดล้อมดี การจัดการขยะ ตามวาระแห่งชาติได้อย่างไรให้เหมาะสม,สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้สัมผัสได้

เพื่อเป็นพื้นที่รองรับการประชุมนานาชาติ WHO
ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2558 และสร้างเมืองธรรมาภิบาล เป็นเทศบาลปลอดคอรัปชั่น พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประชาชนเอื้ออาทรและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

การประชุมคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้
เทศบาลเมืองน่าน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ”

และได้มีการเชิญปราชญ์ นักวิชาการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาร่วมเป็นคณะกรรมการคลังสมอง
ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก

ซึ่งคาดว่าผลของการประชุมระดมสมองและกำหนดทิศทางให้แก่เทศบาลเมืองน่าน จะเป็นการระดมสมองค้นหาองค์ความรู้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพิ่มศักยภาพ ในอันที่จะพัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัยและเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

เวทีคลังสมองเทศบาลเมืองน่านปี 3
เมื่อ วันที่ 05 มิย.58 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

11402307_924879794201235_2660547395434063835_o 11144487_924881190867762_8155858584223893830_o  1500927_924879084201306_1541790392375501450_o 11009963_924879637534584_2399855881300565236_o 11111230_924875850868296_243125245752988519_o 11401018_900545776676589_3583122092447901374_n 11406147_924878997534648_3897605669740040221_o 11406555_924875750868306_3893545389497801923_o (1) 5322_900545746676592_7385041006679479970_n

 

logonancity1

> ชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน

โปรดแสดงความคิดเห็น