(29 มิ.ย.2558) พม.จับมือเครือข่ายจัดตลาดนัดเด็กเยาวชน

n20150701135737_111384

ทีมงานศูนย์วิจัยฯเข้าร่วมงาน ตลาดนัดพัฒนาเด็กและเยาวชน : การรวมพลังไตรภาคีเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน 
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดพัฒนาเด็กและเยาวชน : การรวมพลังไตรภาคีเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “ธุรกิจเพื่อสังคม เด็กและเยาวชนได้ประโยชน์อย่างไร” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

n20150701135725_111382
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมเจ้าฟ้านักพัฒนาเยาวชน โดยเป็นโครงการต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2558 และ 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
 
โดยน้อมนำพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาดำเนินงาน ทั้งนี้ งานตลาดนัดพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากงานรวมพลังไตรภาคีเพื่ออนาคตเด็กและเยาวชน ซึ่งองค์กรหลักภาครัฐ ภาคสังคม และภาคเศรษฐกิจได้ร่วมมือกับสภาฯ จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดการระดมสรรพกำลังในภาคส่วนทั้ง 3 อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่องานพัฒนาเด็กและเยาวชน
 
ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันแนวคิดสู่การปฏิบัติ การจัดงานครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อตอบสนองข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยเป็นการสัมมนาระดับชาติ ซึ่งมีเนื้อหาในด้านการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาอาชีพและการพึ่งตนเอง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม และเป็นการรวมพลังจาก 3 ภาค ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 

n20150701135755_111387
 
อีกทั้ง นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในยุคสมัยของประชาคมอาเซียน โดยการที่ 3 ภาคส่วนที่สำคัญของสังคม รวมทั้งผู้ประกอบการทางสังคมที่เป็นสมาชิก Ashoka และกลุ่มเยาวชนที่ทำงานเพื่อสังคม มีโอกาสแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกันเพื่อร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ สามารถสะท้อนความต้องการของเด็กและเยาวชน
 
10339507_920596261338096_7108902887813178442_o
 
09.45 – 10.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา
ประธาน-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้กล่าวรายงาน – ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ
10.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ “ธุรกิจเพื่อสังคม เด็กและเยาวชนได้ ประโยชน์อย่างไร”
10.30 – 12.30 น. แบ่งกลุ่มเสวนาเรื่อง “พัฒนาเด็กและเยาวชนด้านไหนถึงจะได้ผล”
 
กลุ่มที่ 1: การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ร่วมเสวนา
* นางสมศรี หอกันยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* นายปรีดา ลิ้มนนทกุล สมาคมแบ่งปันและสร้างสรรค์ทางอาชีพ
* Mr.Desarack Teso Director,Legal & Corporate Affairs Microsoft (Thailand ) Limited.
* นายรัชพล สุวรรณโชติ นายกสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย
 
กลุ่มที่ 2 : การพัฒนาอาชีพและการพึ่งตนเอง
ผู้ร่วมเสวนา
* หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
* นายวิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
* ผู้แทนภาคเศรษฐกิจ
* นายภูมิสิทธิ์ ศิระศุภฤกษ์ชัย ผู้แทนกลุ่มเยาวชนอาชีพ (Achieve)
 
กลุ่มที่ 3 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม
ผู้ร่วมเสวนา
* นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
* นางวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ สมาคมเด็กและเยาวชน
เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)
* นายทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการ นิตยสาร A day
* นางสุมณฑา ปลื้มสูงเนิน เครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา
12.30 – 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 
 

11665412_920368891360833_6173128539579664764_nt20150701135731_111383
DSC_1048
n20150701135743_111385
DSC_1044
n20150701135749_111386

 

โปรดแสดงความคิดเห็น