(05 ก.ค.2558) ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย รพ.สต.บางหญ้าแพรก, สมุทรสาคร

DSC_1056

ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในชุมชน ณ. รพ.สต.บางหญ้าแพรก, สมุทรสาคร

วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค.2558 เวลา 9.30 ทีมงานศูนย์วิจัยฯได้ลงพื้นที่เทศบาลบ้านกำพร้า จ.สมุทรสาคร โดยเริ่มจาก รพ.สต.บ้านกำพร้า เพื่อพบปะพูดคุยกับ ผอ.รพ.สต. เรื่องปัญหาความปลอดภัยในชุมชน จากนั้นได้เชิญทีมงานศูนย์วิจัยฯให้เป็นผู้นำการเสวนาฯ โดยมีผู้นำชุมชนบ้านกำพร้า เข้าร่วมราว 20 ท่าน อันประกอบด้วยผู้บริหาร รพ.สต. ผู้นำอสม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผอ.กองการศึกษา คุณครูศูนย์เด็กเล็ก ประธานชมรมแม่บ้าน ฯลฯ

การเสวนาในครั้งนี้เริ่มจาก
-การฉายภาพยนตร์สารคดีชุด 10 คลิปอันตราย ( รวมสารพัดภัยต่างๆ)
-อาจารย์ปรีชา ชูทรัพย์ บรรยายเรื่อง ภัยสารเคมี และ ภัยจราจร พร้อมวิธีป้องกันแก้ไข ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
-ฉายภาพยนตร์สั้น เรื่อง ทางโค้ง ( ภัยจากจักรยานยนต์ )

ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ และ วุฒิพงษ์ เพิ่มมณีรัตน์ ได้เริ่มวงเสวนาด้วยการให้ทุกคนในที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องปัญหาความไม่ปลอดภัยในชุมชนบ้านกำพร้า อันเป็นแหล่งพำนักของทุกคนในวงเสวนาครั้งนี้ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า ความเสี่ยงของชุมชนบ้านกำพร้าก็คือ

DSC_1056

ปัญหาการจราจร เช่น ขับขี่จักรยานยนต์ก่อนวัย และการไม่ใส่หมวกนิรภัยทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อน ซึ่งสาเหตุมาจากการไม่ใส่ใจในความปลอดภัยของตนเองและเด็กๆ รวมทั้งการไม่เข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ / การทำผิดกฏจราจรของแรงงานต่างด้าว ซึ่งเหตุจากไม่รู้กฎจราจรของไทย

ปัญหายาเสพติด มีการซื้อขายยาเสพติด(ยาบ้า)กันอย่างชุกชุม โดยเฉพาะในขณะนี้ทางกลุ่มวัยรุ่นนิยมรวมกลุ่มเสพยาแก้ไอแก้แพ้ผสมกับน้ำอัดลม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังไม่อาจจะเอาผิดตามกฎหมายได้ โดยที่ร้านขายยาก็ขายให้เด็กวัยรุ่นอย่างไม่มีคุณธรรม

ปัญหาความกังวลเรื่องน้ำเน่าเสีย สารเคมีรั่วไหลจากโรงงาน และเพลิงไหม้เนื่องจากบ่อขยะ
ซึ่งนอกจากทีมงานศูนย์วิจัยฯจะรับฟัง และบันทึกปัญหาความไม่ปลอดภัยของชุมชนแห่งนี้แล้ว ยังได้ให้คำแนะนำเพื่อการป้องกันแก้ไข และรับจะนำไปเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ และนำเสนอในเวทีระดับชาติต่อไป

นอกจากทางทีมศูนย์วิจัยฯจะรับฟัง สรุปแล้ว ยังได้ให้คำแนะนำเพื่อการป้องกันแก้ไข ทั้งยังได้นัดหมายชุมชนเพื่อเตรียมสถานที่เพื่อจัดเวทีให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยเตรียมเชิญทั้งชาวชุมชนและแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ความรู้เรื่องการรถใช้ถนนที่ปลอดภัย

DSC_1067

จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกำพร้า พร้อมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก และเสนอแนะจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการสำรวจจุดเสี่ยง และ การบันทึกการบาดเจ็บในเด็กแก่คุณครูศูนย์เด็กเล็กอีกด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่าย ตรวจเยี่ยมชุมชน ผ่านกลยุทธการตรวจเยี่ยมชุมชน วิทยากรชุมชน โดยทีมวิทยากรประเด็น และผลักดันนโยบายท้องถิ่นและจังหวัด โดยพบปะผู้บริหารท้องถิ่น-จังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แนวทาง และข้อสรุปร่วมกัน เพื่อการเพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่าย ตรวจเยี่ยมชุมชน ผ่านกลยุทธการตรวจเยี่ยมชุมชน วิทยากรชุมชน โดยทีมวิทยากรประเด็น และผลักดันนโยบายท้องถิ่นและจังหวัด โดยพบปะผู้บริหารท้องถิ่น-จังหวัด

รพสต บางหญ้าแพรกDSC_1065 DSC_1064 DSC_1062 DSC_1061 DSC_1060 DSC_1059 DSC_1058 DSC_1057  DSC_1054

Street View รพ.สต.บางหญ้าแพรก, สมุทรสาคร

โปรดแสดงความคิดเห็น