กิจกรรม “วงแชร์สร้างสุข”ครั้งที่ 2

wpid-wp-1437454049303.jpeg

ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม “วงแชร์สร้างสุข”ครั้งที่ 2 จัดโดย สสส.

กำหนดการกิจกรรม “วงแชร์สร้างสุข”ครั้งที่ 2
“กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่”…หนทางไหนพาไปสู่เป้าหมาย?
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558
ประเด็นหลัก : ถอดรหัสปฏิบัติการขับเคลื่อน…การผลักดันงานของเราสู่นโยบายพื้นที่

09.00 – 12.00 น.

• “เปิดวงแชร์” กล่าวชี้แจงที่มา และวัตถุประสงค์ของการจัด “วงแชร์สร้างสุข”โดย คุณธนานาถ ล้อทอง ผอ.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส.

• ผู้แทนโครงการ ชี้แจงกระบวนการ “วงแชร์สร้างสุข” ครั้งที่ 2

• แนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำความรู้จัก

• Tea Talk 1 “แบ่งปัน” ประสบการณ์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ตน คลี่ภาพความสำเร็จและปัญหาร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่
13.00 – 14.30 น. เสวนาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับ 2 กรณีศึกษา ในหัวข้อ “ผลักดันประเด็นของเราสู่นโยบายระดับพื้นที่ ทำอย่างไรให้สำเร็จ”

กรณีศึกษา

• คุณศักดา เชื้ออินทร์ กรณี การริเริ่มและดำเนินการ “งานช้างปลอดเหล้าและกาชาดสร้างสุข” จ.สุรินทร์

• คุณธนชัย ฟูเฟื่อง กรณี การพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อป้องกันภัยจากแร่ใยหิน จ.เชียงราย

14.30 – 16.00 น. “ถอดรหัส” การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในท้องถิ่นจากประสบการณ์นักปฏิบัติแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเข้มข้นในกลุ่มย่อย

16.00 – 17.00 น. Reflection & Wrap Up : สะท้อนมุมมองต่อประสบการณ์ และสังเคราะห์ “กระบวนการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นเป้าหมายสู่นโยบายระดับพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ”
อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล สถาบันพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

wpid-wp-1437453942663.jpegwpid-wp-1437453930939.jpeg

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558

ประเด็นหลัก : ไขปริศนา ผ่าทางตัน…การขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลจริงต่อชีวิตจริง

09.00 – 10.30 น. เสวนาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับ 2 กรณีศึกษา และวิทยากรรับเชิญ “เพราะนโยบายทำคนเดียวไม่ได้…ทำอย่างไรให้ใครๆ อยากมีส่วนร่วมขับเคลื่อน”

กรณีศึกษา

• อ.ไพรัช ใหม่ชมพู กรณี ขับเคลื่อนงานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

• พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์ กรณี “พังงาโมเดล” ปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยประชาชนบนท้องถนน

10.30 – 11.15 น. Reflection & Wrap Up : สะท้อนมุมมองต่อประสบการณ์ และสังเคราะห์สู่ความรู้กับ 2 วิทยากรรับเชิญ เพื่อเชื่อมร้อยให้เห็นภาพตลอดทั้งกระบวนการ
“นับจากจุดสตาร์ท จนสำเร็จสู่เป้าหมาย…การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ทำได้อย่างไร?”

• ดร.แมน ปุโรธกานนท์ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

• ดร.สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน ผู้จัดการโครงการพัฒนาจุดจัดการระดับท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อน งานสร้างเสริมสุขภาพตามแบบจำลองการพัฒนาทักษะการสร้างเสริมสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11.15 – 12.00 น. Tea Talk 2 ประมวลความรู้ที่ได้รับ จากการรับและแบ่งปันประสบการณ์ 2 วัน และเชื่อมโยงสู่ปฏิบัติการในบริบทงานของตนเอง

รับเอกสารบันทึกความรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์ และฐานข้อมูลเพื่อนภาคี
ที่ร่วมกิจกรรม “วงแชร์สร้างสุข” ครั้งที่ 2

หมายเหตุ – ภาคีเครือข่ายบางส่วนที่จะนำประสบการณ์เข้าร่วม “วงแชร์สร้างสุข” ครั้งที่ 2

• การพัฒนา “จังหวัดปลอดบุหรี่”
• ชุมชนต้นแบบลดเหล้าลดความรุนแรงในครอบครัว
• โครงการส่งเสริมการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ในพื้นที่ที่เคยเผชิญภัยพิบัติ
• การควบคุมยาสูบโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
• การพัฒนา “ตำบลนมแม่”
• ตำบล, อำเภอ, จังหวัด “อ่อนหวาน

wpid-wp-1437453909820.jpegwpid-wp-1437453922229.jpeg wpid-wp-1437453896639.jpeg wpid-wp-1437453952139.jpeg wpid-wp-1437453973400.jpeg wpid-wp-1437453984308.jpeg wpid-wp-1437453998125.jpeg wpid-wp-1437454022039.jpeg

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น