ระดมสมองกําหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ

IMG_0416

29 กันยายน 2558

09.00 – 10.00 น. การเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โดย… นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

10.0 – 12.00 น. การสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน

โดย… นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

– (แบ่งกลุ่ม) ระดมสมองกําหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สู่สาธารณะ

– นำเสนอแนวทางการดำเนินงานในภาค

ในการประชุมโครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 28-29 กันยายน 2558

จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยมีสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.)

สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย
สมาคมสื่อช่อสะอาด
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี

ร่วมเป็นภาคีดำเนินการสร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนและผลักดันให้มีการเชื่อมประสานกลไกแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและระดับประเทศ

ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

IMG_0425 IMG_0438 IMG_0326IMG_0447

 

29 กันยายน 2558 09.00 – 10.00 น. การเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย… นายพรหมมินทร์กัณธิยะ ผู้…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, September 29, 2015

 

โปรดแสดงความคิดเห็น