ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน:โครงการ “ก่อน15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซด์ ”

IMG_0123

(วันที่ 28 ก.ย. 58 ) เวลา 13.00 – 16.00 น.

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน:โครงการ “ก่อน15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซด์ ”

ณ โรงเรียนบ้านชำฆ้อต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (รพ.รามาธิบดี)

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมโครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่ง ประเทศไทย(สนพท.) สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมเป็นภาคีดำเนินการสร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนและผลักดันให้มีการเชื่อมประสานกลไกแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและระดับประเทศ

นายประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ ฝ่ายสื่อสารสาธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า ในปี 2557 กลุ่มเด็กเล็ก 1-4 ปี และกลุ่มวัยประถม 5-9 ปีมีอัตราการตาย 5.9 และ 4.01ต่อ 100,000 คน เป็นแนวโน้มที่ลดลง

ขณะที่กลุ่มเด็กวัย 10-14 ปี มีอัตราการตายที่สูงขึ้นร้อยละ 10.4 ซึ่งเป็นกลุ่มวัยเดียวที่มีอัตราการตายที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การลดอัตราตายในเด็ก 10-14ปี จากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ จึงได้จัดทำโครงการ”ก่อน 15 ปีไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์” ขึ้นเมื่อปี 2557 เน้นการสร้างกระแสในพื้นที่นำร่องและขยายแนวคิดผ่านสื่อ ชักชวนกลุ่มเสี่ยงประสานชุมชน วัด โรงงเรียนร่วมคิดค้นวิธีการลดและชะลอการเป็นผู้ขับขี่ก่อนวัย

นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำฆ้อ กล่าวว่า โรงเรียนขับเคลื่อนการทำงาน ภายใต้ชื่อ “ไม่ครบ15ปี งดขับขี่ ชีวีปลอดภัย” โดยกลุ่มนักเรียนแกนนำ ครู และเครือข่ายในพื้นที่ จัดอบรมวินัยจราจร ให้ความรู้เรื่องอันตรายและโทษของการขับขี่ก่อนอายุครบ 15ปี ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง โดยเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร รวมทั้ง ผอ.รพสต.ชำฆ้อ เป็นวิทยากรให้ความรู้และเล่าประสบการณ์นักเรียนที่เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ เพื่อให้เกิดความตระหนักด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ได้ประสานผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนช่วยดูแลนักเรียนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ไม่ให้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ทั้งที่บ้านและโรงเรียน

ทั้งนี้ก่อนดำเนินโครงการจากนักเรียน 360 คน พบว่า ผู้ปกครองรับส่งเอง 327 คน นักเรียนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เอง 33 คน แบ่งเป็นอายุมากกว่า 15 ปี 15 คน และอายุน้อยกว่า 15 ปี 18 คน
ซึ่งหลังดำเนินโครงการพบว่าผู้ปกครองรับส่งเองเพิ่มขึ้นเป็น 345 คน นักเรียนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เองลดลงเหลือ 15 คน อายุมากกว่า 15 ปี จำนวน 8 คนและอายุน้อยกว่า 15 ปี
เหลือเพียง 7 คน ทั้งนี้จะมีการสานต่อโครงการนี้ไปอย่างต่อเนื่องต่อไป

IMG_0210 IMG_0249 IMG_0241 IMG_0232

 

(วันที่ 28 ก.ย. 58 ) 13.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน:โครงการ“ก่อน15 ปี ไม่ขี่มอเต…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, September 28, 2015

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น