13-14 ต.ค.2558 Pre-Congress Workshop “National Training Program on Child Injury Prevention for Health Professionals”

IMG_0496

National Training Program on Child Injury Prevention for Health Professionals

13 ตุลาคม 2558

– Child Injury situation in Thailand / Injury surveillance
พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร , นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ,
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , ดร.นพ.ศักดา อาจองค์วัลลิภากร

– Road traffic injuries
นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย, พญ.รัชดา เกษมทรัพย์

– Drowning
พญ.มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล , คุณสุชาดา เกิดมงคลการ

IMG_0470 IMG_0585 IMG_0656 IMG_0639

 

 

Workshop

– Drowning
– Road traffic injuries

 

IMG_0715 IMG_0750 IMG_0836 IMG_0819

 

14 ตุลาคม 2558

Home safety
– รศ.พญ.ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย
– นพ.ดนัย ธีวันดา
– พญ.ศศิวรา บุญรัศมี
– ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย

Daycare / school safety
– พญ.นัยนา ฌีศะนันท์
– พญ.วิรงรอง อรัญนารถ

Poisoning / animal bites
– ผศ.นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ

IMG_0929 IMG_0931 IMG_0935 IMG_0944 IMG_0949

 

 

Workshop

– Toys / product safety
– Lead / chemical poisoning

IMG_0978 IMG_0991 IMG_0983IMG_1054 IMG_1051

 

 

“National Training Program on Child Injury Prevention for Health Professionals”

ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ชั้น3 ห้องประชุมคริสตัล 3-4

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น