เสนอแนวทางคุ้มครองความปลอดภัยในเด็ก

IMG_1324

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.58

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยเพือความปลอดภัยในเด็ก

เสนอแนวทางคุ้มครองความปลอดภัยในเด็ก
แก่คณะกรรมาธิการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภาฯ

ในเรื่องนักมวยเด็ก และเด็กไทยกับไอที

โดยมี “คุณครูหยุย”(วัลลภ ตังคณานุรักษ์)
เป็น ประธานคณะกรรมาธิการ

IMG_1305IMG_1366 IMG_1362 IMG_1359 IMG_1358 IMG_1349 IMG_1352 IMG_1353 IMG_1354 IMG_1348 IMG_1338 IMG_1339 IMG_1340 IMG_1344 IMG_1347 IMG_1337 IMG_1333 IMG_1327 IMG_1325 IMG_1324 IMG_1308 IMG_1314  IMG_1315 IMG_1316 IMG_1306 IMG_1307 IMG_1322

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น