แถลงข่าวการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 “ก้าวแรก ก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย”

IMG_1436

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) แถลงข่าวความพร้อมในการประชุมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ประเด็น “ส่วนร่วมชุมชน :ก้าวแรก ก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย” ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2558 ณ เทศบาลเมือง น่าน จังหวัดน่าน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอข้อคิดเห็นในการจัดการความปลอดภัยโดยชุมชนเป็นฐาน รวมถึงขยายผลการพัฒนาชุมชนปลอดภัยที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและสภาพความ เสี่ยงภัยให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

IMG_1499

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานแถลงข่าวการจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย เปิดเผยว่า อุบัติภัยและภัยพิบัติเป็นสาเหตุสำคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชากรทั่วโลก องค์การอนามัยโลกจึงมีนโยบายเสริมสร้างความปลอดภัย (Safety Promotion) และกำหนดให้ความปลอดภัยเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐาน โดยได้ดำเนินโครงการ “ชุมชนปลอดภัย : Safe Community” ภายใต้หลักการ “ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา” เพื่อให้การเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน สำหรับประเทศไทย รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผ่านกลไกของชุมชน โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)

IMG_1462

ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน ภายใต้มิติเชิงพื้นที่ (Area Based) พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “ชุมชนปลอดภัย : Safe Community” ขององค์การอนามัยโลก เพื่อสร้างชุมชนให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะอนุกรรมการการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ขับเคลื่อนการสร้างชุมชนปลอดภัยตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก รวมถึงดำเนินกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีชุมชนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “ชุมชนปลอดภัย” รวมกว่า 480 ชุมชน ใน 10 จังหวัด โดยมีชุมชนได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัยตามเกณฑ์ตัวชี้วัดขององค์การอนามัยโลก จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ชุมชนเทศบาลตลาดเกรียบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง ชุมชนปลอดภัย ในหัวข้อ “ส่วนร่วมชุมชน :ก้าวแรก ก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย” ซึ่งกำหนดจัด ณ เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในช่วงระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการความปลอดภัยโดยชุมชนเป็นฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลการพัฒนาชุมชนปลอดภัยทั้งในระดับประเทศ และเครือข่ายการทำงานชุมชนปลอดภัยในภูมิภาคเอเชีย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) เปิดเผยว่า การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งในประเทศและประเทศต่างๆ รวมกว่า 26 ประเทศ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมอภิปราย การสัมมนา และการประชุมกลุ่มย่อย ใน 13 หัวข้อหลัก ที่มีประเด็นครอบคลุมทั้งการสร้างชุมชน โรงเรียน สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย การสร้างความปลอดภัยทางถนน การส่งเสริมความปลอดภัยในกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมความปลอดภัย การให้บริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ และนิทรรศการ และการศึกษาดูงานชุมชนปลอดภัย ของเทศบาลเมืองน่าน เพื่อเรียนรู้กระบวนการจัดการในการเสริมสร้างสุขภาวะความปลอดภัย รวมถึงยังเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมความปลอดภัยและประเพณีอันดีงามของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาของประชาคมโลกเหนือสิ่งอื่นใด การจัดประชุมฯ ดังกล่าว ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความปลอดภัยในระดับชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและตัวชี้วัดขององค์การอนามัยโลก อีกทั้งเป็นการจุดประกายให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มเข็งและปลอดภัย ซึ่งถือเป็นมิติหนึ่งของการพัฒนาประเทศให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

IMG_1495IMG_1543IMG_1546 IMG_1564 IMG_1550 IMG_1522

 

แถลงข่าวการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 “ก้าวแรก ก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย”กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…

Posted by Nansafecom2015 on Tuesday, November 17, 2015

 

 

เทศบาลเมืองน่าน ชุมชนปลอดภัยระดับโลก

แผนที่เมืองน่าน 

NSC21039546_544221415626070_266952313_o

> พิธีรับรองชุมชนปลอดภัย และจัดสัมมนาชุมชนปลอดภัย 2013

 

โปรดแสดงความคิดเห็น