WHO เยี่ยมชมเครือข่ายชุมชนปลอดภัยบ้านน้ำล้อม และชุมชนบ้านภูมินทร์ท่าลี่ จ.น่าน

DSC_0354

นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะมิตรประเทศ WHO เยี่ยมชมเครือข่ายชุมชนปลอดภัยบ้านน้ำล้อม และชุมชนบ้านภูมินทร์ท่าลี่ ชุมชนตัวอย่าง

ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก เมื่อปี 2556 เป็นลำดับที่ 316 ของโลก และเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ


 

(23 พ.ย.58) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะมิตรประเทศ 27 ประเทศ องค์การอนามัยโลก WHO จำนวนกว่า 200 คน

นั่งรถรางชมบรรยากาศรอบชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน และเข้าร่วมประชุมชุมชนปลอดภัย ที่ชุมชนบ้านน้ำล้อม บริเวณหอประชุมวัดน้ำล้อม ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน

โดยมี นายชลิน วิชาญ หัวหน้าชุมชนบ้านน้ำล้อม ให้การต้อนรับคณะองค์การอนามัยโลก เยี่ยมชมวิถีชุมชน พร้อมนำเสนอนโยบายชุมชน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในชุมชน สำรวจการสวมหมวกนิรภัย อบรมให้ความรู้ ตั้งมาตรการในการสวมหมวกนิรภัย และประเมินผลและปรับปรุงโครงการโดยการสำรวจข้อมูล

2.การป้องกันการพลัดตกหกล้อมในผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีมของโรงพยาบาลน่าน เทศบาลเมืองน่าน ชุมชน ครอบครัวที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้ป่วย ฟื้นฟูสภาพสม่ำเสมอส่งผลให้ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกสะโพกหัก ขาหักสามารถเดินและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เอง

3.ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน จัดระเบียบการจราจรในชุมชนให้มีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมทาสี ตีเส้นในตรอก ซอย ถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
มีการติดตามผลการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไข

4.กิจกรรมเด่นด้านชุมชนปลอดภัย จัดตั้งทีมเฝ้าระวังปัญหาสังคมที่เกิดในชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาลักขโมย ปัญหาเด็กเยาวชนมั่วสุม กำหนดมาตรการชุมชนปลอดภัยห้ามจำหน่ายเหล้าเบียร์ จัดสายตรวจจักรยานชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังปัญหาสังคม และ

5.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน มีอุปกรณ์ออกกำลังกายฟิตเนสเปิดให้ประชาชนได้มาออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น

ชุมชนบ้านน้ำล้อม มีพื้นที่ 25 ไร่ 180 หลังคาเรือน 190 ครอบครัว
จำนวนประชาคม 624 คน ชาย 311 คน หญิง 313 คน และเป็นหนึ่งใน 31 ชุมชนของเทศบาลเมืองน่าน ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก เมื่อปี 2556 เป็นลำดับที่ 316 ของโลก และเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ

และเยี่ยมชมชุมชนบ้านภูมินทร์ท่าลี่ เกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้ำท่วมในชุมชน


DSC_0353 DSC_0354 DSC_0393 DSC_0411 DSC_0416 DSC_0435 DSC_0459 DSC_0463 DSC_0495 DSC_0492 DSC_0534 DSC_0548 DSC_0545 DSC_0555 DSC_0561 DSC_0567 DSC_0569 DSC_0584 DSC_0615 DSC_0630 DSC_0644 DSC_0653 DSC_0693 DSC_0692 DSC_0699 DSC_0707 DSC_0713 DSC_0718

 

(23.11.2015) nansafecom2015 ชุมชนบ้านน้ำล้อม จ.น่าน

Posted by Nansafecom2015 on Monday, November 23, 2015

 

(23.11.2015) nansafecom2015 ชุมชนต้านภัยน้ำท่วม บ้านภูมินทร์-ท่าลี่ จ.น่าน

Posted by Nansafecom2015 on Monday, November 23, 2015

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น