(28-29 พ.ย.58) ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ จ.แพร่

12370773_965328680182006_9078704714215034415_o

เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.2558 ทีมงานศูนย์วิจัยฯนำโดย คุณหมอจอนนี่และคุณวุฒิพงศ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนบ้านหนุนเหนือ อำเภอสอง จ.แพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชนบ้านหนุนเหนือ ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงใน ศดพ.อบต.หัวเมือง จ.แพร่

10014962_965336880181186_5105465446424858939_o

และเข้าพบเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้ชุมชนบ้านหนุนเหนือ อำเภอสอง จ.แพร่
เพื่อขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัยในพื้นที่ ต่อจาก จ.น่าน

12370773_965328680182006_9078704714215034415_o 12366004_965329646848576_7457128040831175859_o1052611_965329913515216_5242171006837990_o

กิจกรรมชุมชนปลอดภัย ที่ จ.แพร่

อบต.บ้านดงพัฒนา ( มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง / โรงเรียน2 แห่ง)

1. ลักษณะชุมชน ส่วนใหญ่ยังเป็นชาวบ้านดั้งเดิม มีการอยู่ร่วมกันเป็นเครือญาติ ใช้ภาษาท้องถิ่น โดยมากมีอาชีพเป็นเกษตรกร (ทำไร่ ทำนา ) และ รับจ้างทั่วไป

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

3. ชาวชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น โครงการหน้าบ้านน่ามอง , กลุ่มช่วยเก็บขยะในชุมชน ,อสม.น้อย, ปลูกผักปลอดสารพิษ …………………………………………………………………………………………………………

อบต.ห้วยหม้าย วิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน… ” ครอบครัวเป็นสุข ทุกคนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา เพิ่มพูนปัญญา อนาคตสดใส จิตใจเป็นธรรม ห่างไกลอบายมุข ทุกข์นั้นไม่มี เทคโนโลยีก้าวหน้า อนาคตพอเพียง ” ทำเกษตรแบบยั่งยืน ไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ปุ๋ยหมัก / ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว ส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม / ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ……………………………………………………………………………………………………………………..

886280_965332283514979_8147527939772295262_o 12030515_965331920181682_5462686845848211_o10259203_965333510181523_3964120580801226072_o

อบต.หัวเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รางวัลชนะเลิศ ศพด.ดีเด่นระดับเขต จากกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียนรู้ดูงานของศพด.ต่างๆ เช่น เมื่อล่าสุด (เดือน พ.ย.2558) มีคณะครูจาก อบต.แม่กอด อ.เถิน จ.ลำปาง มาดูงานที่นี่อีกด้วย

1497819_965334053514802_8021602136354268249_o 10014962_965336880181186_5105465446424858939_o1962288_965334370181437_2900438913299456526_o

 

เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.2558 ทีมงานศูนย์วิจัยฯนำโดย คุณหมอจอนนี่และคุณวุฒิพงศ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนบ้านหนุนเหนือ อ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, December 22, 2015

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น