เสวนา เรื่อง “เครื่องมือทางการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายภาพของเด็กและเยาวชน” (15 ก.พ.2559)

12697227_960596530642704_3857438789558468523_o

(15 ก.พ.2559) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ นำโดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี รองประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ
เปิดการเสวนา เรื่อง “เครื่องมือทางการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายภาพของเด็กและเยาวชน”


ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก เยวชน และผู้สูงอายุ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทราบถึงปัญหา ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากเครื่องมือทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยโดยร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมต่อสุขภาวะทางกายภาพของเด็กและเยาวชน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ และติดตามการประเมินผล เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของไทยที่เหมาะสมต่อไป โดยมี พลเอก อรุณ สมตน รองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวรายงาน

หลักการและเหตุผล

มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ภูมิปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ภาครัฐได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาวะของนักเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษา เนื่องจากสุขภาวะของนักเรียน ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทุกด้านของเด็กในวัยเรียน และส่งผลต่อศักยภาพในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติต่อไป

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาวะของนักเรียนเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากสภาพทั่วไปของเครื่องมือทางการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งหมายถึง สื่อหรืออุปกรณ์ที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวกและเชื่อมประสานระหว่างองค์ความรู้ต่อนักเรียน ได้แก่ อุปกรณ์ในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ กระเป๋า อุปกรณ์การเรียน ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่ยังไม่เหมาะสมและไม่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กในแต่ละช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน โดยไม่ได้คำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานและความเหมาะสมพอดีกับขนาดสัดส่วนร่างกายของเด็กนักเรียนในยุคปัจจุบันที่สภาพร่างกายของเด็กมีความแตกต่างจากในอดีต ซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดการนั่งในท่าที่ไม่ถูกต้องและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กลดลง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้

นอกจากนี้ ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ยังได้ระบุถึงปัญหาเรื่องจำนวนหนังสือเรียนของเด็กที่มากเกินไปในแต่ละวัน ทำให้เด็กต้องรับภาระในการสะพายกระเป๋านักเรียนที่หนักทุกวัน โดยเฉพาะเด็กในชั้นประถมศึกษา ซึ่งผลการวิจัยได้เสนอแนะว่าเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาไม่ควรแบกกระเป๋านักเรียนหนักเกิน 10% ของน้ำหนักตัว แต่สภาพปัจจุบันพบว่า ประมาณ 80% ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาไปโรงเรียนโดยแบกสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 10% ของน้ำหนักตัว ซึ่งเป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังของเด็ก และส่งผลต่อประสิทธิภาพและสมาธิในการเรียนรู้ของเด็กด้วย
 
นอกจากนี้ ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพด้านอื่นๆ ตามมา ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนสะท้อนถึงปัญหาการจัดการศึกษาของไทยได้เป็นอย่างดียิ่ง
 
ดังนั้น คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรจัดเวทีเสวนาเรื่อง “เครื่องมือทางการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายภาพของเด็กและเยาวชน” โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทราบถึงปัญหา
 
ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากเครื่องมือทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายภาพของเด็กและเยาวชนโดยเปิดเวทีเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูล ผลกระทบต่างๆ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมต่อสุขภาวะทางกายภาพของเด็กและเยาวชน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ และแนวทางการติดตามประเมินผล รวมทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยที่เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์

-เพื่อทราบถึงปัญหาและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากเครื่องมือทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายภาพของเด็กและเยาวชน

-เพื่อเป็นเวทีเสวนาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และนำข้อเสนอที่ได้จากเวทีเสวนาไปพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมต่อสุขภาวะทางกายภาพของเด็กและเยาวชน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ และแนวทางการติดตามประเมินผล รวมทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบต่อไป

-เพื่อนำข้อเสนอที่ได้รับจากเวทีเสวนาเสนอต่อผู้จัดทำร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยที่เหมาะสมต่อไป

ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กทม.

 

12711198_960596563976034_8138148278483531625_o 12746168_1037742652956789_1919024447_n 12442855_1037742836290104_924320692_n (1)

 

โปรดแสดงความคิดเห็น