ประชุมเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัยจังหวัดน่าน (29 เม.ย.59)

myhome

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ทีมศูนย์วิจัยฯ ได้จัดประชุมเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัยจังหวัดน่าน
โดยมีนายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ ประธานประชาคมน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมีกิจกรรมดังนี้

– เทศบาลเมืองน่านที่ได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัยจาก WHO เล่าสู่กันฟัง ว่า
เขามีวิธีการดำเนินงาน มีขั้นตอน มีกระบวนการชุมชมปลอดภัยอย่างไรถึงได้รับการรับรอง

– ผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรท้องถิ่นและแกนนำชุมชน ทั้ง 9 พื้นที่ ปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการความปลอดภัย ที่ครอบคลุมทั้ง 5 ภัย และ โครงการเด่น/โครงการที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ของแต่ละพื้นที่

– ตัวแทนแต่ละพื้นที่นำเสนอโครงการความปลอดภัย ที่ครอบคลุมทั้ง 5 ภัย และ โครงการเด่น/โครงการที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ของพื้นที่ตนเอง รวมถึงเสนอชื่อเครือข่าย เพื่อขยายให้เป็นชุมชนปลอดภัยต่อไป

myhome2myhome3myhome4myhome5myhome6myhome7myhome8myhome9myhome10myhome11myhome12myhome13myhome14myhome15myhome16

http://nan2015.com/main/th/

 

โปรดแสดงความคิดเห็น