เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนปลอดภัย ภาคี 6 จังหวัด” (03-05 ก.ค.59)

DSC_6568

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนปลอดภัย ภาคี 6 จังหวัด”

 • รายละเอียด: จัดเวทีให้ชุมชน 15 พื้นที่ใน 6 จังหวัดได้นำเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการชุมชนปลอดภัยที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความรู้ ร่วมทำ Workshop และได้รับเครื่องมือดำเนินการครอบคลุม 5 ภัย 6 ตัวชี้วัด
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับชุมชนปลอดภัย อย่างน้อย 15 แห่งใน 6 จังหวัด (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง กาญจนบุรี อยุธยา และพิจิตร) มีการดำเนินงานต่อเนื่องในระดับชุมชน ครอบคลุม 5 ภัย 6 ตัวชี้วัด โดยใช้ทรัพยากรและงบประมาณในท้องถิ่น และเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชุมชนอื่น ๆ ได้     


หลักการและเหตุผล

“ความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ (safety)” เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชน (Safety is a pre-requisite to the maintenance and improvement of the well-being and health of the population) ความปลอดภัยเป็นทั้งสิทธิของประชาชนที่พึงจะได้รับอย่างเสมอภาคจากกระบวนการบริหารจัดการสังคม และยังเป็นหน้าที่ที่ชุมชนจะต้องสร้างและรักษาไว้เพื่อให้เกิดสภาวะสุขภาพที่ดีในชุมชน

“ความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ” ครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงในภัย 5 ประเภท ได้แก่

 • ภัยจากอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุทางถนน, จมน้ำ, พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ฯลฯ
 • ภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ (consumer product safety) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ยา อาหาร สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ภัยจากมลพิษ ภัยจากสิ่งแวดล้อม ภัยจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เช่น ขยะบ้าน ขยะอุตสาหกรรม สารเคมีตกค้างการเกษตร
 • ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว
 • ภัยความรุนแรงในสังคมและครอบครัว ได้แก่ อาชญากรรม ยาเสพติด การทำร้ายร่างกาย การทำร้ายตนเอง

องค์การอนามัยโลกให้ความสนใจดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติภัย สาธารณภัยและภัยทางสังคมมานาน เห็นว่า การบาดเจ็บเป็นกลุ่มโรคที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น  จึงมีนโยบายสร้างเสริมความปลอดภัย (Safety Promotion) และกำหนดให้ “ความปลอดภัย” เป็นความจำเป็นต่อการดำรงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชน ดังนั้น ความปลอดภัยเป็นความจำเป็นพื้นฐาน ที่ถูกกำหนดให้เป็นสิทธิความปลอดภัยที่ประชาชนพึงมีพึงได้โดยรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบ ด้วยการส่งเสริมให้

 1. ชุมชนมีสิทธิที่จะอยู่อย่างปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยี
 2. ชุมชนพึงได้รับความเสมอภาคในการบริหารจัดการสังคมเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย
 3. ชุมชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจัดการกับสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 4. ชุมชนมีสิทธิที่จะรับรู้ถึงอันตราย และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บ ดังนั้นหน่วยงานรัฐ และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อันตรายต้องรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้นั้นสู่ประชาชน
 5. ชุมชนมีสิทธิที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินการเพื่อการสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชน
 6. ชุมชนมีสิทธิที่จะมีทักษะดำเนินการทั้งป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย

 

นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกได้พยายามนำโครงการ “ชุมชนปลอดภัย (Safe Community)” โดยหลักการคือ ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Community Needs)  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรและงบประมาณในท้องถิ่น อีกทั้งสนับสนุนการกระจายอำนาจ และเสริมความแข็งแกร่งกับผู้บริหารส่วนท้องถิ่นให้มีวิธีการจัดการชุมชนได้ดีขึ้น  มีวิสัยทัศน์การสร้างเครือข่ายทางสังคม (Social Network) สวัสดิการสังคม (Social Welfare) และความปลอดภัยของชุมชน (Community Safety and Security) โดยมี 7 ตัวชี้วัด เพื่อรับรองเป็นชุมชนปลอดภัย (Safe Community Indicators) ดังนี้

 1. An infrastructure based on partnership and collaborations, governed by a cross- sectional group that is responsible for safety promotion in their community

มีกลุ่มและโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มความปลอดภัยที่มีความร่วมมือต่อกันในชุมชน บริหารงานโดยภาคส่วนต่างๆ ของประชาคมในชุมชน ที่รับผิดชอบต่อการส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชนของตน

 1. Long-term, sustainable programs covering both genders and all ages, environments, and situations

มีแผนงานส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่ครอบคลุมทั้งหญิงชาย เด็ก วัยรุ่น วัยแรงงาน ผู้สูงอายุ รวมทั้ง สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งมีแผนงานระยะยาวแบบยั่งยืน

 1. Programs that target high-risk groups and environments, and programs that promote safety for vulnerable groups

มีแผนงานหรือบริการที่จะรองรับ และส่งเสริมความปลอดภัยแก่กลุ่มที่มีความเสี่ยง กลุ่มอ่อนแอในชุมชน หรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น กลุ่มรายได้ต่ำ กลุ่มไร้ที่พึ่ง เด็ก-วัยรุ่น สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มที่อาศัยบนพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเสี่ยง แรงงานเสี่ยง เป็นต้น

 1. Programs that are based on the available evidence

แผนงานอยู่บนพื้นฐานปรากฎการณ์หรือหลักฐานความเป็นจริงที่มีอยู่

 1. Programs that document the frequency and causes of injuries

มีระบบบันทึกและเฝ้าระวังการบาดเจ็บของชุมชน สามารถเห็นความถี่และวิเคราะห์บอกสาเหตุของการบาดเจ็บได้  รวมทั้งได้นำฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

 1. Evaluation measures to assess their programs, processes and the effects of change

มีระบบกลไกการติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานตามแผนงานและบริการส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชน รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการลดอัตราการบาดเจ็บชนิดต่าง ๆ

 1. Ongoing participation in national and international Safe Communities networks

มีความร่วมมือในระดับชุมชนท้องถิ่น เช่น มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ การประชุม ฯลฯ เพื่อพัฒนางานสร้างเสริมความปลอดภัย  รวมทั้งไปสู่การเข้าร่วมกับเครือข่ายชุมชนปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

DSC_7054

คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) เห็นความสำคัญของชุมชนปลอดภัย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุมชนปลอดภัยขึ้น โดยมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง) เป็นประธาน และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการและผู้แทนชุมชนร่วมเป็นอนุกรรมการ ให้ดำเนินกลยุทธ์การกำจัดภัยโดยชุมชนเป็นฐาน มีพื้นที่เป็นตัวตั้ง  (Area Based) สร้างการมีส่วนร่วมชุมชนและเรียนรู้จากชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้เกิดขึ้นรวมทั้งพัฒนาไปสู่นโยบายชุมชนปลอดภัย

โครงการชุมชนปลอดภัยที่ผ่านมา ได้นำเอาปัญหาที่ชุมชนนำร่องต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญ รวบรวมเป็น 9 ประเด็นปัญหาสำคัญของชุมชนปลอดภัย (ซึ่ง 9 ประเด็นนี้ครอบคลุมทั้ง 5 ภัย) มาเป็นประเด็นนำ ใช้กระบวนการขับเคลื่อนประเด็นนำมาขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนปลอดภัย และขยายผลจาก 5 ชุมชนนำร่องเป็น 16 ชุมชนขยายผลหลัก และ 76 ชุมชนขยายผลรอง

DSC_7086

ชุมชนขยายผลหลักสามารถเป็นหลักในการให้ความรู้ ใน 9 ประเด็นได้แก่เรื่องความปลอดภัย  1. ทางถนน  2. ทางน้ำ  3. การจัดการขยะขยะบ้าน ขยะอุตสาหกรรม สารเคมีตกค้างในภาคเกษตรกรรม  4. พื้นที่เด็กเล่นปลอดภัย  5. ความปลอดภัยของผู้สูงอายุ   6. ภัยพิบัติ (สู้ภัยน้ำท่วม)  7. ภัยร้านเกม อินเตอร์เนต   8 – 9.  ความรุนแรงในครอบครัว / ชุมชนปลอดเหล้าและยาเสพติด

ชุมชนขยายผลหลักมีการตรวจเยี่ยม ผลักดัน สนับสนุน ให้ดำเนินการตามโครงการชุมชนปลอดภัยได้จนพร้อมจะเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไป และ ชุมชนขยายผลรองได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับการติดตามให้มีการดำเนินงาน โดยได้จัดกระบวนการตรวจเยี่ยมชุมชน พบปะผู้บริหารจังหวัด และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผลักดันนโยบาย และผลักดันการดำเนินกิจกรรมของชุมชน และจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 “ชุมชน” ในโครงการนี้ หมายถึง   ตำบล / เทศบาล เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่มีแผนงบประมาณตามหลักการกระจายอำนาจ ทั้งนี้ยกเว้น “ชุมชน” ในกรุงเทพมหานครซึ่งการกระจายอำนาจมาหยุดอยู่ที่การบริหารงานกรุงเทพมหานคร ในระดับเขต แขวงไม่มีกลไกการกระจายอำนาจในเชิงบิหารท้องถิ่น แม้ระดับเขตจะมีกลไกบริหารที่มีงบประมาณจัดสรรชัดเจน แต่ผู้บริหารเป็นการจัดตั้ง รวมทั้งพื้นที่ระดับเขตมีความกว้างขวาง มีประชากรมาก ดังนั้นชุมชนในกทม จึงหมายถึงชุมชนที่มีการรวมตัวกันของประชาชน และขอจัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ชุมชนเหล่านี้จะมีกรรมการชุมชนเป็นภาคประชาชนทั้งหมด ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเขต ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนในพื้นที่ชุมชนแออัด

DSC_7238

ชุมชนเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่าง “บุคคล-ครอบครัว และสังคม” เป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายที่สำคัญในการนำนโยบาย กฏระเบียบของสังคมสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครอบครัวและวิถีชีวิตของประชาชน ดังนั้นการสร้างและขยายชุมชนที่ตระหนักในปัญหาด้านสวัสดิภาพ ไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหา หรือที่เรียกว่า functional community จึงเป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับสวัสดิภาพทั้งในระดับครอบครัวและสังคม

ชุมชนที่มีความตื่นตัวและสามารถจัดการความปลอดภัยได้นั้นเรียกว่า “ชุมชนปลอดภัย” จะเป็นชุมชนที่มีลักษณะดังนี้

 1. มีความตระหนัก/ ความสนใจ ในปัญหาความไม่ปลอดภัยในวงกว้างทุกกลุ่มในชุมชน เช่นกลุ่มแรงงาน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มเยาวชน นำไปสู่การเรียนรู้ความเสี่ยงต่อความปลอดภัย 5 ด้านและการจัดการความเสี่ยงนั้น
 2. มีวัฒนธรรมการพิทักษ์สิทธิความปลอดภัยที่ประชาชนพึงได้การคุ้มครองอย่างเสมอภาคทุกกลุ่ม ทุกชนชั้นในชุมชน นำสู่การตรวจสอบการละเลยต่อการจัดการความปลอดภัย และเรียกร้องต่อองค์กรท้องถิ่น/เครือข่ายต่างๆในระดับจังหวัดของตนเพื่อให้มีการดำเนินการ
 3. มีวัฒนธรรมการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ตนเองและชุมชน โดยยอมรับว่าเป็นหน้าที่พลเมืองที่ประชาชนพึงปฏิบัติ นำสู่การดำเนินชีวิตของตนและครอบครัวที่ปลอดภัย รวมทั้งร่วมตรวจสอบการละเลยต่อการปฏิบัติของประชาชนบางกลุ่ม และเรียกร้องเพื่อให้เกิดการปฏิบัติร่วมกัน
 4. มีการจัดการภาคประชาสังคมนำไปสู่งานสวัสดิภาพชุมชนขององค์กรชุมชน มีหลักการสำคัญคือ การกำหนดธรรมนูญองค์กรชุมชนด้านสวัสดิภาพชุมชน ส่งเสริมระบบการจัดการสวัสดิภาพชุมชนที่มีความยั่งยืน เช่นการจัดให้มีกองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพชุมชน การประกันอุบัติภัยร่วมกันของคนในชุมชน เป็นต้น
 5. มีการจัดการในส่วนขององค์กรท้องถิ่น โดยผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพชุมชนดังนี้
  • จัดตั้งกลุ่มปฏิบัติงานความปลอดภัยด้านต่างๆในชุมชนเช่น กลุ่มความปลอดภัยด้านจราจร กลุ่มสาธารณะภัย เป็นต้น
  • จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัย โดยมีระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บของชุมชน (injury surveillance system) ระบบเฝ้าระวังและสำรวจสิ่งแวดล้อมเสี่ยง  (safety round) ระบบเฝ้าระวังและสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง (risk behaviour monitoring) ในชุมชน
  • จัดให้มีการดำเนินนวัตกรรม/กิจกรรมป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย ทั้งกิจกรรมด้านการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเสี่ยง กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชน รวมทั้งการจัดระบบตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินปรกติและในสภาวะการณ์สาธารณภัย ตามลำดับความสำคัญของปัญหา
  • ใช้สื่อสาธารณะของชุมชนเช่น สถานีวิทยุชุมชน วารสารชุมชน เป็นเครื่องมือในการสร้างสวัสดิภาพความปลอดภัยในชุมชน
  • ใช้กฎหมายท้องถิ่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการสร้างสวัสดิภาพความปลอดภัยในชุมชน
  • กำหนดเป็นแผนความปลอดภัยในชุมชนในแผนการบริหารท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดงบประมาณที่ชัดเจน
  • สร้างความเชื่อมโยงของเครือข่ายความปลอดภัย โดยเชื่อมโยงหน่วยงาน องค์กรภายในและภายนอกชุมชน ทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับนโยบายการใช้ชุมชนเป็นฐานของประเทศหรือของกระทรวงต่างๆ เช่น ชุมชนเป็นสุข ชุมชนสุขภาพ ชุมชนยั่งยืน โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็กน่าอย่า โดยให้ งานชุมชนปลอดภัย สามารถสนับสนุนนโยบายเหล่านี้ และไม่แยกตัวออกจากงานนโยบายเหล่านี้ และเชื่อมโยงกับบุคลากรชุมชนที่สร้างโดยนโยบายการใช้ชุมชนเป็นฐานของประเทศหรือของกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่น อปพร CBDRM OTOS กู้ชีพกู้ภัย อสม อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม สมาพันธ์คุ้มครองผู้บริโภคอาสาสมัครคั้มครองเด็ก อย.น้อย เป็นต้น

DSC_8022

ในระดับภาครัฐ จะต้องมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญกับการจัดการความปลอดภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายความปลอดภัยทุกด้านที่มีการทำงานร่วมกับชุมชน ทั้งเครือข่ายด้านอุบัติเหตุ ภัยสาธารณะ ภัยธรรมชาติ ภัยทางสังคม และระบบฉุกเฉิน เครือข่ายหลักที่ต้องเข้าถึงและจัดตั้งระบบเชื่อมต่อ ประสานงาน และชี้นำให้ได้ ได้แก่ -คณะกก กปอ –ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน -คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (อนุกก สิ่งแวดล้อมชุมชน) -คณะกกคุ้มครองผู้บริโภค (อนุกก คคบ ประจำอบต/เทศบาล) ในระดับนานาชาติ ต้องประสานงานกับ WHO Collaborating Center for Safe Community เพื่อนำกลไกการรับรองชุมชน มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนทั้งทางภาครัฐ และภาคประชาชน ให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินการตามตัวชี้วัด 6 ข้อ ครอบคลุมภัยทั้ง 5 ชนิด
 2. เพื่อจัดเวทีให้ชุมชนได้นำเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนโครงการชุมชนปลอดภัยที่ดำเนินการในพื้นที่
 3. เพื่อพัฒนาให้ชุมชนที่มีโครงการ/นวัตกรรมเด่น เป็นศูนย์เรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชนอื่น ๆ

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการชุมชนปลอดภัย (ชุมชน หมายถึง พื้นที่ตำบล/เทศบาล ที่มีกลไกบริหารและแผนงบประมาณจัดสรรชัดเจน) ถูกดำเนินการต่อเนื่องในระดับชุมชน อย่างน้อย 15 ชุมชนใน 6 จังหวัด (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง กาญจนบุรี อยุธยา และพิจิตร) โดยใช้ทรัพยากรและงบประมาณในท้องถิ่น

DSC_8042

 

“Walk Rally 5 ภัยชุมชน” ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ชุมชนปลอดภัย ภาคี 6 จังหวัด”

ฐานภัยความ รุนแรงใน สังคมและ ครอบครัว

1.บาดแผลจากการทารุณกรรมเด็
2.วิธีคัดกรองเด็กถูกทารุณกรรม
3.กรณีตัวอย่าง Case เด็กถูกพี่เลี้ยงทำร้ายจนเสียชีวิต

> link ภาพกิจกรรมฐานภัยความ รุนแรงใน สังคมและ ครอบครัว

DSC_7263

 

ฐานภัยจากมลพิษ สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

1.สารตะกั่ว ในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม
-สารตะกั่ว
-ของเล่นอันตราย

ทำความรู้จักว่าสารตะกั่วคืออะไร
-อยู่ที่ไหนบ้าง
-ผลเสียของสารตะกั่วต่อร่างกายมนุษย์

จะทราบได้อย่างไรว่าของใช้ภายในบ้านชิ้นไหนที่มีสารตะกั่วสูง?
-สาธิตการ X-Ray ของเล่นที่พบค่าสารตะกั่วสู
-ชมตัวอย่างของเล่นที่ตรวจพบมีค่าสารโลหะหนักเกินมาตรฐาน

2.ภัยบุหรี่
– บุหรี่มือสอง/บุหรี่มือสามคืออะไร
– อันตรายจากบุหรี่มือสองและบุหรี่มือสาม

> link ภาพกิจกรรมฐานภัยจากมลพิษ สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

DSC_7580

ฐานภัยจากการคุ้มครองผู้บริโภคและศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย

1.อินเทอร์เน็ต ไอที
-แอพพลิเคชั่นสุดฮิต เว็บไซต์ยอดนิยม ที่พ่อแม่ต้องระวัง

2.ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย
-ความเสี่ยงในศูนย์เด็กเล็ก
-แบบสำรวจ 12 ข้อ ความไม่ปลอดภัย ที่ไม่ควรมี
-ตัวอย่างศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

> link ภาพกิจกรรมฐานภัยจากการคุ้มครองผู้บริโภคและศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย

DSC_7425

ฐานภัยธรรมชาติ

1.อัคคีภัย
1.1ไฟไหม้
– ข้อควรรู้เพื่อป้องกันและปฎิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย

1.2ไฟป่า
– ข้อควรรู้เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบจากไฟป่า -การป้องกันก่อนเกิด
-ซ้อมแผนอพยพ
-ซ้อมแผน ซ้อมแผนช่วนเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น (ปฐมพยาบาล)
-ซ้อมการโทรแจ้งสายด่วน

1.3.การรับมือขณะเกิด
-อพยพคน
-ดับไฟให้ถูกต้องและปลอดภัย (การใช้อุปกรณ์ที่มีในบ้าน,การใช้ถังดับเพลิง)
-โทรแจ้งสายด่วยนิรภัย

1.4.การรับมือหลังเกิดเหตุ
-การเยียวยาผู้ประสบภัย
-การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

2.อุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม

-การเตรียมตัวและปฎิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (ก่อนเกิดภัย,ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย)

DSC_7523

3.สาธิตการทำกระเป๋าฉุกเฉิน

-แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย

-แจกอุปกรณ์ให้กลุ่มละ 1 ชุด ประกอบด้วย กระเป๋า ถุง และการดำรงค์ชีพ

-ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันพิจารณาการ์ดภาพแต่ละใบ ซึ่งแต่ละใบจะมี ชื่อสิ่งของ และน้ำหนักของสิ่งของ) แล้วจากให้ให้ช่วยกันเลือกสิ่งของที่จำเป็นที่สุด และน้ำหนักไม่เกินจากที่วิทยากรกำหนด สำหรับใส่กระเป๋าฉุกเฉินเพื่อหนีภัยหากเกิดภับพิบัติขึ้น

-เมื่อเลือกสิ่งของใส่กระเป๋าหนีภัยเสร็จแล้ว ให้ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอสิ่งของที่กลุ่มของตนเองเลือก

> link ภาพกิจกรรมฐานภัยธรรมชาติ

DSC_7503

ฐานภัยจากอุบัติเหตุจากทางเท้าและจมน้ำ

1. พฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมเสี่ยงต่อการจมน้ำของกลุ่มเด็กแต่ละช่วงอายุ

– กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ
– กลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปี
– กลุ่มเด็กอายุ 10-15 ปี

การจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำและการจัดเตรียม

DSC_7414

2.การเดินและข้ามถนนปลอดภัย หมวดเดินเท้า

2.1.วิธีเดินในกรณีไม่มีทางเท้า(ฟุตบาท)
2.2. วิธีเดินในที่ๆ มีแสงสว่างน้อย
2.3.วิธีเดินในเส้นทางใกล้แหล่งน้ำ

> link ภาพกิจกรรมฐานภัยจากอุบัติเหตุจากทางเท้าและจมน้ำ

DSC_7360DSC_7609

 

คลิปวีดีโอฐานกิจกรรมต่างๆภายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ชุมชนปลอดภัย ภาคี 6 จังหวัด”

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน (ชุมชน หมายถึง พื้นที่ตำบล/เทศบาล ที่มีกลไกบริหารและแผนงบประมาณจัดสรรชัดเจน) เป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ โดยใช้ทรัพยากรและงบประมาณในท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย: 20 พื้นที่ ๆ ละ 2 ท่าน (ผู้บริหาร อบต/เทศบาล 1 ท่าน และผู้นำ/ผู้ประสานงานชุมชนปลอดภัย 1 ท่าน) ใน 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง กาญจนบุรี อยุธยา และพิจิตร

 

ทีมงานศูนย์วิจัยฯเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กและผู้บริหาร อบต/เทศบาล และผู้นำ/ผู้ประสานงานชุมชนปลอดภัย ใน 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง กาญจนบุรี อยุธยา และพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีชุมชนปลอดภัย และงานปาร์ตี้ชุมชนปลอดภัย

DSC_7653


 

 

รายละเอียดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

> วันที่ 3 ก.ค.59 ทบทวน 5 ภัย 6 ตัวชี้วัด “ทบทวน 5 ภัย 6 ตัวชี้วัด” “รู้เขา รู้เรา..ชุมชนปลอดภัย 20 พื้นที่”

> วันที่ 4 ก.ค.59 “ภาคีสัมพันธ์”“สถานีเรียนรู้..ชุมชนปลอดภัย”“ระดมสมอง 1”


 

โปรดแสดงความคิดเห็น