ประชุมคณะอนุกรรมการ สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ( 30 มิ.ย.59 )

DSC_0158

การประชุมคณะอนุกรรมการ
สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการขับเคลื่อนวาระ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”

การตรวจรับรองชุมชนปลอดภัยโดยคณะอนุกรรมการฯ
๑) ขอความเห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การตรวจรับรองชุมปลอดภัย
๒) ขออนุมัติหลักการแต่งตั้งคณะทำงานประเมินชุมชนปลอดภัย
๓) แนะนำชุมชนที่ขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชนปลอดภัย

แนะนำชุมชนที่ขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชนปลอดภัย

๑. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
๓. นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
๔. นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

DSC_0146DSC_0149DSC_0152DSC_0114DSC_0115DSC_0126DSC_0120อนุกรรมากร159_6646อนุกรรมากร159_8348อนุกรรมากร159_5023_0อนุกรรมากร159_5081

 

โปรดแสดงความคิดเห็น