เสวนา “การสร้างความปลอดภัยในเด็ก” กรณีศึกษาเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่พักนักเรียนในจังหวัดเชียงราย ( 13 มิ.ย.59 )

Image9

เสวนา “การสร้างความปลอดภัยในเด็ก” กรณีศึกษาเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่พักนักเรียนในจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.59 เสวนา “การสร้างความปลอดภัยในเด็ก”

ปัญหาสังคมของไทยประการหนึ่งในยุคปัจจุบันคือปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งส่งผลให้เด็กและเยาวชนของประเทศเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน จัดเสวนาเรื่อง “การสร้างความปลอดภัยในเด็ก” กรณีศึกษาเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่พักนักเรียนในจังหวัดเชียงราย โดยคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานของการเสวนา

Image10Image11

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นำเสนอข้อมูลจากศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กสรุปสาเหตุของการบาดเจ็บในกลุ่มเด็ก มาจาก ๕ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑) การบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ

๒) การบาดเจ็บที่เกิดจากการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก

๓) การบาดเจ็บที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยของข้าวของเครื่องใช้และการบริโภค

๔) การบาดเจ็บที่เกิดจากภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น

๕) การบาดเจ็บที่เกิดจากมลพิษจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันภัยอันตรายทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในทุกสถานที่ และเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

2-1024x683-1024x683-26

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น