โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ( 8-9 พฤศจิกายน 2559 )

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560
ทางศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก  ได้เห็นถึงความสำคัญของการซ้อมแผนหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงดำเนินกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการซ้อมแผนดับเพลิง ใน “โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2559 ” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เรียนรู้วิธีการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือได้ในกรณีถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้น

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น