เยี่ยมชมโรงงานผลิตสนามเด็กเล่น Wande play Facilities เมืองหนานจิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (10-12 ธันวาคม 2559)

ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตสนามเด็กเล่น Wande play Facilities เมืองหนานจิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559  โดยความร่วมมือของ บริษัท อินโนเวิลด์ เอ็ดดุเคชั่น และ Wande play Facilities

บริษัท Wande play Facilities เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ลงทุนทั้งการผลิตและการจัดทำสนามกีฬา ในหลายมณฑลของประเทศจีน และการส่งขายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตามแผนภาพ
ส่วนบริษัท อินโนเวิลด์ เอ็ดดุเคชั่น เป็นผู้แทนนำเข้าและขายในประเทศไทย


สถานที่พาไปชมเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ในเมืองหนานจิง เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางกาย เช่น กีฬา ลู่วิ่ง สนามเด็กเล่น และนันทนาการอื่น ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ มีการจัดการแบบอัจฉริยะ ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย


ตัวอย่าง ในสนามบาสเก็ตบอล เป็นพื้นยางสังเคราะห์ ถอดซ่อมแซมได้ ลดการบาดเจ็บ สนามบาสเก็ตบอล มีข้อกำหนดและข้อแนะนำการเล่นที่ถูกต้อง นอกสนามฯ มีเครื่องจำหน่ายเครื่องดื่มร้อนและเย็น (ไม่มีแอลกอฮอล์) สามารถซื้อได้ด้วยเหรียญ หรือใช้ระบบโทรศัพท์ที่มี application ของตู้นี้ในการซื้อเครื่องดื่มเหล่านั้น


มีการ แบ่งสัดส ่วนแล ะจัดเคร ื่องออกกำลังกาย หรือเครื่องเล่นสนาม ตามช่วงอายุ รวมทั้งมีของผ ู้พิการด้วย


ระบบแจ้งใช้ QR code ผู้พบเห็นจะทำการแจ้งความเสียหายหรือส่วนชำรุดไปยังผู้ผลิตได้ โดยรายงานทั้งข้อมูลและภาพ หลังจากนั้นผู้ผลิตจะส่งช่างมาจัดการซ่อมแซม พร้อมรายงานให้
ผู้แจ้งทราบผล

ถ้าเป็นสนามของท้องถิ่น ท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นของหมู่บ้าน คอนโด จะเป็นส่วนกลางนั้น รับผิดชอบ


ทุกส่วนจะมีรายละเอียดของการใช้งานและประโยชน์ที่เกิดกับผู้ใช้บริการ ตัวอย่าง ส่วนที่เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ มีคำแนะนำอธิบาย และวิธีการ เป็นต้น


พบว่า มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ ตัวอย่างข้างล่างป้าย บรรจุถังขยะใส่ไว้ดูแล ้วสวยงานแล ะร ักษาง่าย กลม กลืนกับป้าย


ภาพนี้ เป็นตัวอย่างสนามที่ไม่ปลอดภ ัย ถึงแม้ว่าจะมีส ัญลักษณ์การรับรองมากมายก็ตาม แต่ในทางความเป็นจริงไม่เคยถูกรับรองใดๆ


การเยี่ยมชมโรงงานและสายการผลิต พบว่าโรงงานมีมาตรฐานและความปลอดภัยแบบสากล สังเกตจากป้ายบนสถานที่ทำงาน ที่บอกเป้าหมายการทำงานในแผนกนั้น


ตัวอย่างการตรวจสอบความปลอดภัยชิ้นงาน ความปลอดภัยด้านความร้อนและแสง (ทางเคมี)

ตัวอย่างการตรวจสอบความปลอดภัยชิ้นงาน ความปลอดภัยด้านความทนต่อแรง และขนาดทางกายภาพ (ทางฟิสิกส์)

ตัวอย่าง สายการผลิตเครื่องเล่น การขึ้นรูปงานชิ้นใหญ่พบเรื่องการจัดการ 5 ส. เช่นกันทีมงานศูนย์วิจัยฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตสนามเด็กเล่น Wande play Facilities เมืองหนานจิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวัน…

โพสต์โดย CSIP สนามเด็กเล่นปลอดภัย บน 7 มิถุนายน 2017


 

โปรดแสดงความคิดเห็น