วันเด็กเดินเท้าปลอดภัย โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง ( 31 มกราคม 2560 )

Thailand Walk to School Day วันเด็กเดินเท้าปลอดภัย..ไปโรงเรียน

Thailand Walk to School Day ในปีนี้ ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง เขตบางซื่อ กทม. โดยเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อเด็กเดินเท้า และต้องการการแก้ไขให้ปลอดภัยมากขึ้น และขอเป็นกระบอกเสียงแทนโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ เพื่อสะท้อนและเรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง ดูแลและแก้ไขปัญหาทางเท้า ทางข้ามบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนที่ต้องเดินเท้ามาโรงเรียน มีความปลอดภัยมากขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำทางเท้าที่ปลอดภัยสำหรับการเดินไป-กลับโรงเรียน
  2. เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการเดินเท้าปลอดภัยให้กับเด็ก, พ่อแม่ผู้ปกครอง, ครู, ชุมชน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง

สถานที่

            โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง เขตบางซื่อ กทม.  (โดยเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อเด็กเดินเท้า และต้องการการแก้ไขให้ปลอดภัยมากขึ้น และขอเป็นกระบอกเสียงแทนโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ เพื่อสะท้อนและเรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง ดูแลและแก้ไขปัญหาทางเท้า ทางข้ามบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนที่ต้องเดินเท้ามาโรงเรียน มีความปลอดภัยมากขึ้น)

 

 

 รูปแบบกิจกรรม

ประธานในพิธี นักเรียน และผู้ร่วมงานทุกคน รวมตัวกันที่จุดนัดหมาย เพื่อเดินไปโรงเรียนพร้อมๆ กัน โดยระหว่างเส้นทางเดิน จะมีการจำลองสถานการณ์ทางเท้าที่ไม่ปลอดภัย ในรูปแบบนิทรรศการประมาณ 4 จุด เช่น ซึ่งจะมีผู้แทนเด็กยืนประจำแต่ละจุดแสดงบทบาทสมมติหรือให้ข้อมูลปัญหาทางเท้า (ลักษณะนิทรรศการทำเป็นป้าย PP board dicut โดยประเด็นแต่ละจุดครอบคลุมความเสี่ยงตามข้อเรียกร้องจากเด็กและโรงเรียน)

เมื่อประธานและผู้ร่วมงานเดินทางถึงโรงเรียน ตัวแทนนักเรียนจะขึ้นมอบข้อเสนอต่อประธานและประธานก็จะกล่าวตอบรับข้อเสนอ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขจุดเสี่ยงทางเท้าบริเวณโรงเรียน และนโยบายขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ในกรุงเทพฯ ด้วย

4 จุดเสี่ยง ต่อการเดินเท้าของเด็กนักเรียน ร.ร.วัดเลียบวัดราษฎร์บำรุง 

จุดที่ 1  ‘ไม่มีทางเท้า หรือไหล่ทาง’

เส้นทางที่ไม่แบ่งสัดส่วนชัดเจนระหว่างทางรถและทางเท้า หากเป็นทางที่มีรถสวนไปมา เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับผู้เดินเท้า โดยเฉพาะเด็กที่เดินเท้าไปโรงเรียน

จุดที่ 2  ‘เมื่อทางเท้า..ไม่ได้มีไว้เดินเท้า’

ทางเท้าหลายแห่งถูกใช้เพื่อกิจกรรมอย่างอื่น เช่น เป็นที่ตั้งของร้านค้า ที่วางของ ทำให้ทางเดินแคบลง บางแห่งผู้เดินเท้าต้องลงมาเดินบนถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเด็กที่เดินเท้าไปโรงเรียน

จุดที่ 3  ‘ทางของคน = ทางของรถ’

ทางเดินเท้าในตรอก/ซอย หรือทางเท้าริมน้ำบางแห่ง มีรถ เช่น มอเตอร์ไซค์ ขับขี่เข้าออกเป็นประจำ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับผู้เดินเท้า โดยเฉพาะเด็กที่เดินเท้าไปโรงเรียน

จุดที่ 4  ‘ไหล่ทางอันตราย’

ไหล่ทางข้างถนน เป็นพื้นที่ที่เด็กใช้หลบรถที่สัญจรไปมา หากเส้นทางนั้นเป็นแหล่งน้ำที่ไม่มีรั้วกั้น มีโอกาสเสี่ยงต่อการพลัดตกน้ำ โดยเฉพาะเด็กที่เดินเท้าไปโรงเรียน

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น