สำรวจและประเมินความพร้อมเป็นที่ศึกษาดูงาน Safe School Zone ( 18 ก.พ.2560 )

สำรวจและประเมินความพร้อมเป็นที่ศึกษาดูงาน Safe School Zone

โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) จ.น่าน

(ภายใต้โครงการ Safe School Zone จ.น่าน จากโรงเรียนต้นแบบสู่การขยายผล)

18 กุมภาพันธ์ 2560 – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ ศิริบรรณากูล และ น.ส.กรวิการ์ บุญตานนท์) พร้อมด้วยคณะทำงาน Safe School Zone ประกอบด้วยโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (รอง ผอ.สิทธิพันธ์ พานิชอิน และนางพรรณทิพย์ คณะเทศ), เทศบาลเมืองน่าน (นายกเทศมนตรี นายสุรพล เทียรสูตร และนายธีรศักดิ์ จันทร์หอม), สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน (ร.ต.อ.อภิศิษฎิ์ สุดใจ), ผู้นำชุมชนภูมินทร์-ท่าลี่ ชุมชนพญาภู และชุมชนมิ่งเมือง ได้ลงสำรวจการแก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณโดยรอบโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ ภายใต้โครงการ Safe School Zone (เขตโรงเรียนปลอดภัย) ตลอดจนหารือการพัฒนาให้โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ พร้อมเป็นที่ศึกษาดูงาน Safe School Zone แก่โรงเรียนกว่า 100 แห่งในจังหวัดน่าน ในเดือนมิถุนายน 2560

ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดนโยบาย “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ปี 2554-2563” (Decade of Action for Road Safety 2011-2020) เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ช่วยกันแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน Safe Kids Worldwide จึงจัดทำโครงการ Safe School Zone หรือเขตโรงเรียนปลอดภัย (สนับสนุนโดย FedEx) ซึ่งพัฒนามาจากผลลัพธ์ของโครงการ Model School Zone ในปี 25542556 เนื่องมาจากเด็กเดินเท้าจำนวนมากพบเจอความเสี่ยงจากยานยนต์ที่สัญจรอยู่บนถนนรอบ ๆ เขตโรงเรียน

โครงการนี้จึงเน้นความปลอดภัยของเด็กเดินเท้าบริเวณโดยรอบโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งจะเรียกว่า “เขตโรงเรียน” (School zone) The U.S. National Center for Safe Routes to School ได้อธิบายว่า Safe School Zone (เขตโรงเรียนปลอดภัย) จะเริ่มต้นตั้งแต่ประตูหน้า ครอบคลุมทุกเส้นทาง ทุกอาคารและโดยรอบโรงเรียนที่มีการจราจรผ่าน”  เป้าหมายสูงสุดของโครงการ คือ การแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้สามารถดำเนินการเพื่อประโยชน์ของเด็ก ๆ ในประเทศต่าง ๆ ที่มีระดับทรัพยากรที่แตกต่างกัน และมีความหลากหลายของความเสี่ยงและปัญหารอบเขตโรงเรียน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จ.น่าน ได้เข้าร่วมโครงการ Safe School Zone ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นได้ Safe Kids Thailand จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ เทศบาลเมืองน่าน, โรงพยาบาลน่าน, สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน, ทหาร, ผู้นำชุมชน, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ FedEx มีแผนพัฒนาให้โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เป็นโรงเรียนต้นแบบ Safe School Zone แก่โรงเรียนอื่น ๆ ใน จ.น่าน ผ่านรูปแบบการจัดศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone จากพื้นที่จริง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานอย่างถาวร ตลอดจนเป็นตัวอย่างให้กับรัฐบาลและองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อเด็กเดินเท้าต่อไป

ผลการสำรวจจุดเสี่ยงทั้งสิ้น 18 จุดพบว่า หลายจุดเสี่ยงที่ได้แก้ไขไปแล้วยังอยู่ในสภาพดี เช่น พื้นผิวทางเท้าหน้าโรงเรียน, ทางเท้าปลอดร้านค้า (ร้านข้าวหลามที่เห็นความสำคัญของความปลอดภัยเด็กนักเรียน ได้ย้ายไปขายที่อื่น), ป้ายเขตโรงเรียนระวังเด็ก ฯลฯ แต่บางจุดได้เสื่อมสภาพต้องทำการปรับปรุง เช่น ทางม้าลายหน้าโรงเรียนมีสีจืดจาง, สัญลักษณ์จุดจอดรถรับ-ส่งนักเรียนมีสีจืดจาง ฯลฯ นอกจากนี้โรงเรียนได้เสนอแผนขอติดตั้งกล้อง CCTV ไปยังเทศบาลเมืองน่าน เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียน โดยเทศบาลฯ ได้รับเรื่องและจะเร่งรีบดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ การติดตั้ง สัญญาณไฟคนข้ามถนน” บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนจุมปีฯ เนื่องจากในเทศบาลเมืองน่านไม่เคยมีสัญญาณไฟคนข้าม ประกอบกับเมืองน่านเริ่มมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น คณะทำงานจึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรติดตั้ง “สัญญาณไฟคนข้ามถนน” โดยเริ่มจากติดตั้งบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนจุมปีฯ เพื่อความปลอดภัยและเด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้งานสัญญาณไฟคนข้ามถนนอีกด้วย นอกจากนี้คณะทำงานมีแผนจะขับเคลื่อนเรื่อง “การจำกัดความเร็วรถ บริเวณเขตโรงเรียน เพื่อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บของเด็กนักเรียนจากการถูกรถชน และสอดรับกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ปี 2554-2563” (Decade of Action for Road Safety 2011-2020) ที่ประกาศให้ปีนี้เป็นปีการรณรงค์ “ลดความเร็ว”

 


รายงานโดย น.ส.กรวิการ์ บุญตานนท์

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก


 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น