ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ” มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ยุค 4.0 ” ( 20-22 มี.ค.2560 )

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ”  มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ยุค 4.0 “

วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก


ภาคทฤษฏี

 • มาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับเด็กปฐมวัย
 • สิ่งแวดล้อมเป็นพิษรอบตัวเด็กและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก
 • การใช้สื่อ IT ให้ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
 • การใช้ระบบดิจิตอลติดตามตัวเด็กในการเดินทางโดยรถตู้
 • มาตรฐานการป้องกันและกำจัด หิด เหา มือเท้าปาก อีดำอีแดง และ โรคผิวหนัง ในศูนย์เด็กเล็ก
 • สอนเด็กให้รู้จักภัยรอบตัว
 • การดูแลเด็กเลี้ยงยากเด็กสมาธิสั้น เด็กพิเศษ และการ ลงโทษแบบสร้างสรรค์
 • มาตรฐานการเฝ้าระวังและการรายงานเด็กถูกทำร้ายและเลี้ยงดูไม่เหมาะสม
 • มาตรฐานการป้องกันโรคระบาดในศูนย์เด็กเล็ก
 • มาตรฐานการเตรียมและตรวจสอบอาหารปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
 • บทบาทครูพี่เลี้ยงเด็กในการเป็นผู้เชี่ยวชาญเด็กปฐมวัยสำหรับชุมชน

ภาคปฏิบัติ

 • การฝึกปฏิบัติการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
 • การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในอาคาร การเล่น และการเดินทาง
 • การทำแผนและซ้อมแผนอัคคีภัย

การนำเสนอผลงาน

 • การเดินทางปลอดภัย
 • อาคาร สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
 • ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย
 • แผนฉุกเฉิน

คณะวิทยากร

 • รศ.พญ.นิตยา คชภักดี
 • รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
 • อ.นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมณ์
 • อ.พญ.รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล
 • อ.พญ.ปองทอง ปูรานิธี
 • อ.พญ.รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์
 • อ.พญ. สาวิตรี ไกรขจรกิตติ
 • อ.พญ.สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์
 • อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์

วันที่ 20 มีนาคม  2560

09.00 – 10.00 น สวมใส่หมวกกันน็อคอย่างปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา  อ.เวียงสา จ.น่าน โดย  นางธัญญ์ธิยา โรจน์ศิริภาณุกุล  


บูรณาการมาตรฐานใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดย:รศ.พญ.นิตยา  คชภักดี

10.10 – 10.20 น การจัดการความปลอดภัยภายในสนามเด็กเล่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

นางสาวธันยพัชร แซ่จึง

10.40 – 11.20 น ปกป้องสมองลูกน้อยจากหมวกนิรภัย ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านคูคตพัฒนา  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดย นางบังอร ตงสาลี


มาตรฐานความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดย  รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์

11.35 -12.30 น อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน   โดย  นางสุภารัตน์ มีบุญ


มาตรฐานการเฝ้าระวังและการรายงานเด็กถูกทำร้ายและเลี้ยงดูไม่เหมาะสม  โดย :อ.นพ.ฉัตรชัย  อิ่มอารมณ์

12.30  -12.40 น ปกป้องสมองลูกรัก ศพด.โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์  อ.เมือง จ.น่าน

นางสาวขนิษฐา สมคำ

13.20 -15.30 น การฝึกปฏิบัติการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

ฐานที่ 1การปฐมพยาบาลภาวะฉุกเฉินและการกู้ชีพในเด็กปฐมวัย

โดย :  อ.นพ.อุเทน  ปานดี   รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์   และ คณะ

การฝึกปฏิบัติการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

ฐานที่ 2การทำแผนและซ้อมแผนอัคคีภัย

โดย :  อาจารย์ชาญณรงค์  ไวยพจน์ และ คณะ

การฝึกปฏิบัติการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

ฐานที่ 3  การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในอาคาร การเล่น และการเดินทาง

โดย :  อ.พญ. สาวิตรี   ไกรขจรกิตติ และ คณะ

ภาพนิ่ง 20 มีนาคม2560


วันที่ 21 มีนาคม  2560

09.00 – 10.10 น เตรียมพร้อมซ้อมแผนอัคคีภัย   ศพด.ค่ายสุริยพงษ์   เทศบาลเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน โดย  นางรดา เพ็ชรขัน /นางมาลี นวนแปง


สอนเด็กให้รู้จักภัย

โดย :  รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

10.10 – 10.20 น ซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ 15 (ไชยสถาน)  อ.เมือง จ.น่าน โดย  นางเยาวเรศ จันต๊ะโมก
10.40 – 11.35 น ศูนย์เด็กเล็กปลอดบุหรี่   ศพด.บ้านดงป่าสัก   อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง น่าน

โดย นางเมตตา เพชรดิน


สิ่งแวดล้อมเป็นพิษรอบตัวเด็กปฐมวัย

โดย  :  อ.พญ.รัชนีวรรณ   สินิทธ์กุล

11.35 -12.30 น มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้อย

ศพด.บ้านทุ่งน้อย อบต.ฝายแก้ว อ.เมือง จ.น่าน

นางสาวรุจจิราภรณ์ พรมมิ


มาตรฐานการป้องกันและกำจัด หิด เหา มือเท้าปาก  และ โรคผิวหนัง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดย : อ.พญ.รัมภ์รดา  เล็กวุฒิกานต์

12.30  -12.40 น เตรียมความพร้อมและป้องกันปัญหาอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศพด.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

นางสุวภัทร บุญอนันต์

13.20 -15.30 น การฝึกปฏิบัติการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

ฐานที่ 1  การปฐมพยาบาลภาวะฉุกเฉินและการกู้ชีพในเด็กปฐมวัย

โดย : อ.นพ.อุเทน ปานดี  รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และ คณะ

การฝึกปฏิบัติการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

ฐานที่ 2   การทำแผนและซ้อมแผนอัคคีภัย

โดย : อาจารย์ชาญณรงค์  ไวยพจน์ และ คณะ

การฝึกปฏิบัติการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

ฐานที่ 3  การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในอาคาร การเล่น และการเดินทาง

โดย :  อ.พญ. สาวิตรี   ไกรขจรกิตติ และ คณะ

> ภาพนิ่ง 21 มีนาคม 2560 


วันที่ 22 มีนาคม  2560

09.00 – 09.10น

 

 

 

นำร่องแอพพลิเคชั่นการป้องกันความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน

ศพด.คลองบางกระบือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

นางสาวสาวิดา แสงใส


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดิ จิ ตอล 4.0

โดย : รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์  คุณชลิดา  วัฒนคุณ

นายภลลกร พิมพ์สุวรรณ

10.10 – 10.20 ขึ้นและลงรถอย่างปลอดภัย   ศพด.เทศบาลตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา  จ.น่าน โดย นางนพรัตน์ กลายเพท
10.40 – 10.50 น

10.50 -11.35 น

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ครูพาหนูน้อยหนีไฟอย่างไร

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา  เขตมีนบุรี  กทม

นางปราณี   สนนุกิจ


ผลการสำรวจจุดเสี่ยง 45 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดย :  อ.ดร.จิราวรรณ   กล่อมเมฆ และ ผศ.ดร.ชญาภรณ์   ตีวารี

11.35 -11.45 น

 

 

11.45 – 12.30 น

เครื่องเล่นสนามปอดภัย

ศพด.บ้านน้ำเกี๋ยนใต้  อ.เมือง จ.น่าน โดย นางถนอมศรี ดีกัลป์ลา


E Learning  ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย  บ้านปลอดภัย     สมองปลอดภัย

โดย :   รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

12.30 -12.40 น  

 

หนูน้อยหนีภัย   ศพด.ชุมชนเอื้ออารีย์  เขตสวนหลวง กทม

โดย นางสาวโสภา มัดลัง

13.20 -15.30 น

 

การฝึกปฏิบัติการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

ฐานที่ 1การปฐมพยาบาลภาวะฉุกเฉินและการกู้ชีพในเด็กปฐมวัย

โดย :  อ.นพ.อุเทน ปานดี    รศ.นพ.อดิศักดิ์   ผลิตผลการพิมพ์ และ คณะ

การฝึกปฏิบัติการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

ฐานที่ 2การทำแผนและซ้อมแผนอัคคีภัย

โดย :  อาจารย์ชาญณรงค์  ไวยพจน์ และ คณะ

การฝึกปฏิบัติการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

ฐานที่ 3  การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในอาคาร การเล่น และการเดินทาง

โดย :   อ.พญ. สาวิตรี   ไกรขจรกิตติ และ คณะ

> ภาพนิ่ง 22 มีนาคม 2560


 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น