ลงพื้นที่ตรวจสวนสยามในกิจกรรม“สวนน้ำปลอดภัย สวนสนุกน่าเล่น” ( 03 เม.ย. 2560 )

สคบ.ลงพื้นที่ตรวจสวนสยามในกิจกรรม“สวนน้ำปลอดภัย  สวนสนุกน่าเล่น” เพื่อเตรียมความพร้อมรับปิดเทอม

วันนี้ (3 เม.ย.60) นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบธุรกิจสวนน้ำและสวนสนุก ในกิจกรรม “สวนน้ำปลอดภัย  สวนสนุกน่าเล่น”  ณ สวนสยาม เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร

โดยในช่วงปิดภาคศึกษา ได้มีผู้ปกครองนิยมพาเด็กไปใช้บริการสวนน้ำและสวนสนุกที่เปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สบค.) ได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้บริการสวนน้ำและสวนสนุก พบว่า มีเด็กได้รับอันตรายจากการใช้บริการดังกล่าวตามที่ปรากฎเป็นข่าวตามสื่อต่างๆจำนวนหลายรายรายฯลฯ สบค.จึงได้จัดกิจกรรม “สวนน้ำปลอดภัย สวนสนุกน่าเล่น” เพื่อเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการใช้บริการสวนน้ำและสวนสนุก เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความปลอดภัยของสวนน้ำและสวนสนุกในวันนี้ ณ สวนสยาม โดยร่วมกับสำนักงานเขตคันนายาว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี และกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

 

สคบ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการสวนน้ำและสวนสนุก จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบธุรกิจสวนน้ำและสวนสนุกอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบในลักษณะภาพรวมความปลอดภัย ซึ่งผลจากการตรวจเยี่ยมสวนน้ำและสวนสนุกที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะมีการตรวจสอบเครื่องเล่นก่อนให้บริการแก่ผู้บริโภค โดยผู้ดำเนินการตรวจสอบจะเป็นวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญ มีการกำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเล่นตามมาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องเล่นแต่ละชนิดกำหนด เช่น มีการตรวจสอบรายวัน รายสัปดาห์รายเดือน กรณีผู้บริโภคได้รับบาดเจ็บจากการใช้บริการสวนน้ำและสวนสนุกผู้ประกอบธุรกิจมีห้องพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้บริโภคที่ได้รับบาดเจ็บ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล พร้อมทั้งรถรับส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย(มท.) ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.58 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดให้ต้องมีการกฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในด้านความปลอดภัยของเครื่องเล่น เช่น การรับน้ำหนักบรรทุก การติดตั้ง การรื้อถอน การเคลื่อนย้าย การตรวจสอบและการบำรุงรักษาทางด้านระบบโครงสร้าง ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ซึ่งในขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ต้องมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องดังกล่าว และต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หากต้องมีการติดตั้ง รื้อถอน และเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ซึ่งหากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตามหากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการสามารถร้องเรียนไปยัง สคบ. ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สายด่วน สคบ.1166ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th และระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (OCPB Complain Mobile Application) หรือร้องเรียนด้วยตนเองที่ สคบ. โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น