ส่งมอบและติดตั้งสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ เพื่อการเรียนรู้ ฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำ ( 25-27 เม.ย.2560 )

ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่ส่งมอบและติดตั้งสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ เพื่อการเรียนรู้ ฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำ ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก และจ.พิจิตร

วัตถุประสงค์

  • สนับสนุนพื้นที่ส่งมอบและติดตั้งสระว่ายน้ำเคลื่อนที่เพื่อการเรียนรู้ฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียนชั้นประถมศึกษา
  • ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเครื่องมือรูปแบบวิธีการฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำถอดบทเรียนเครื่องมือองค์ความรู้การฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำ


วันที่  25 เมษายน 2560 ณ. โรงเรียนแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

โรงเรียนแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ได้รับการสนับสนุนให้มีการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนประถมศึกษาในสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยสนับสนุนพื้นที่ส่งมอบและติดตั้งสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ เพื่อการเรียนรู้ ฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำ นักเรียนชั้นประถมศึกษา

โดยได้มีการพูดคุยกับทางผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการในพื้นที่เรื่องแผนการดำเนินงานโครงการฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำ การดูแลความปลอดภัยป้องกันเด็กจมน้ำ การดูแลรักษาสระว่ายน้ำเคลื่อนที่สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ลงนามเอกสารจัดซื้อ ตรวจรับ สระน้ำเคลื่อนที่


วันที่  26 เมษายน 2560 ณโรงเรียนทุ่งโม่งอ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

โรงเรียนทุ่งโม่งและโรงเรียนบ้านเนินหัวโล้ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ร่วมกับ อบต.วังทรายพูน ได้รับการสนับสนุนให้มีการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนประถมศึกษาในสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยสนับสนุนพื้นที่ส่งมอบและติดตั้งสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ เพื่อการเรียนรู้ ฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำ นักเรียนชั้นประถมศึกษา

โดยได้มีการพูดคุยกับทางผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการในพื้นที่ เรื่องแผนการดำเนินงานโครงการฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำ การดูแลความปลอดภัยป้องกันเด็กจมน้ำ การดูแลรักษาสระว่ายน้ำเคลื่อนที่สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ลงนามเอกสารจัดซื้อ ตรวจรับ สระน้ำเคลื่อนที่

  


วันที่  27 เมษายน 2560 ณรพ.สต.วังหว้าอ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

รพ.สต.วังหว้าและ อบต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร  ได้รับการสนับสนุนให้มีการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนประถมศึกษาในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยสนับสนุนพื้นที่ส่งมอบและติดตั้งสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ เพื่อการเรียนรู้ ฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำ นักเรียนชั้นประถมศึกษา

โดยได้มีการพูดคุยกับทางผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการในพื้นที่ เรื่องแผนการดำเนินงานโครงการฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำ การดูแลความปลอดภัยป้องกันเด็กจมน้ำ การดูแลรักษาสระว่ายน้ำเคลื่อนที่สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ลงนามเอกสารจัดซื้อ ตรวจรับ สระน้ำเคลื่อนที่


แผนการดำเนินงานต่อ

  • ติดตามการดำเนินโครงการทักษะความปลอดภัยทางน้ำ รายงานกลับศูนย์วิจัย ทุก 4 เดือน (มาตรการความปลอดภัย วิธีการดูแลรักษา แผนการดำเนินงาน ความต่อเนื่อง ผลทีได้ ปัญหาอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง)
  • ประสานวิทยากรคุณครูโรงเรียนเยาวชนศึกษา อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำร่วมกับศูนย์วิจัย ให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนทุ่งโม่ง,โรงเรียนบ้านเนินหัวโล้,เจ้าหน้าที่ อบต.วังทรายพูนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม

รายละเอียดอื่นๆอุปกรณ์ติดตั้งสระน้ำเคลื่อนที่


โปรดแสดงความคิดเห็น