ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า กทม.

” โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า”   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมพัฒนาบ้านป่า กทม.ได้ทำการสำรวจจุดเสี่ยงภายในศูนย์พบว่ามีจุดเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยภายในศูนย์ฯ เช่น มุมโต๊ะที่แหลมคม เสาที่แหลมคม ประตูที่อาจหนีมมือเด็กได้ เป็นต้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมพัฒนาบ้านป่า กทม. จึงของบประมาณจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงต่างๆ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่ามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น