ประชุมเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันอุบัติภัยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ( 26 มิ.ย.2560 )

ปภ.จัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันอุบัติภัยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

( 26 มิ.ย.2560 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯนำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมงานของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันอุบัติภัยให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 เสริมสร้างศักยภาพป้องอุบัติภัยให้กับเจ้าหน้าที่และส่วนที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ บูรณาการร่วมกันปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันอุบัติภัยให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ(กปอ.) จัดประชุมขึ้น ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ ปภ.ทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยนายชยพล กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากการทำงาน การขนส่งทางน้ำ อากาศ ระบบราง อุบัติภัยในโรงเรียนและสถานศึกษา ทำให้ประชาชนสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกลไกระดับประเทศในการป้องกันอุบัติภัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการร่วมการอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการขับเคลื่อน มีแผนหลักป้องกันภัยอย่างเป็นรูปธรรมธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้สังคมไทยและชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับปรุงภารกิจหน้าที่ของอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ภายใต้ กปอ. เสริมสร้างให้ประชาชนทุกภาคส่วนพึ่งพาตนเอง รวมถึงการเดินทางให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

นอกจากนี้ นายชยพล ยังกล่าวอีกด้วยว่าแนวทางที่สำคัญในการที่จะช่วยกันป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน และที่สำคัญชุมชนต้องมีความเข้มแข็ง รวมทั้งหากทุกคนมีสติในการดำรงตน ในการครองชีวิต ก็จะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และที่สำคัญ คือ การเสริมสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ดังนั้น ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับไทยแลนด์ 4.0

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น