อบรมฝึกซ้อมแผนและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และวิธีการกำจัดเหาในเด็ก ณ ศพด.คลองบางกระบือ สมุทรปราการ ( 19 ก.ค.2560 )

วันพุธที่ 19 กค. 2560 ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมแผนและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และวิธีการกำจัดเหาในเด็ก ณ ศพด.คลองบางกระบือ โดยเชิญครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอ.เมืองและอ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม จำนวน 30 ศูนย์

โดย อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการซ้อมแผนอัคคีภัยในศูนย์เด็กเล็ก , รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ , นางงามตา รอดสนใจ ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กเรื่องเหา ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กองการศึกษาจาก  อบต.บางพลี เข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วย
> กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


> กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สมุทรปราการ


> กิจกรรมล่าสุด


 

โปรดแสดงความคิดเห็น