SafeSchoolZone เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน แห่งแรกของเมืองน่าน ( 9 ส.ค.2560 )

SafeSchoolZone เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน แห่งแรกของเมืองน่าน l โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์


ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone เขตเทศบาลเมืองน่าน

วันนี้ 9 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับทีมงาน Safe School Zone และ Safe Kids Worldwide สนับสนุนโดย FedEx จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone เขตเทศบาลเมืองน่าน

โดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายสิทธิพันธ์ พานิชอิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และคณะครู จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และเขต 2 จำนวน 100 โรงเรียน และ พ.ต.ท.พิสิษฐ์ ตลับเพชร์สกุล รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน เจ้าพนักงานตำรวจจราจร ร่วมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติฯ

ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลบ้านภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน

เพื่อขยายผลโครงการ Safe School Zone เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน ซึ่งโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เป็นโรงเรียนแห่งแรกในเทศบาลเมืองน่าน ที่ประสบความสำเร็จจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน มีครูจาก 100 โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดน่าน เข้าร่วมดูงานเพื่อนำ Safe School Zone กลับไปปรับใช้ที่โรงเรียนของตนเอง มุ่งเน้นการปรังปรุงสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน คาดว่า จังหวัดน่านจะเป็นจังหวัดต้นแบบ Safe School Zone เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน


ตามที่ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดนโยบาย ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ปี 2554 – 2563 เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ช่วยกันแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน Safe Kids Worldwide ทาง USA จึงจัดทำโครงการ Safe School Zone หรือเขตโรงเรียนปลอดภัย ซึ่งพัฒนามาจากผลลัพธ์ของโครงการ Model School Zone ในปี 2554- 2556 อันเนื่องมาจากเด็กเดินเท้าจำนวนมาก ที่พบเจอกับความเสี่ยงจากยานยนต์ที่สัญจรอยู่บนถนนรอบ ๆ เขตโรงเรียน หรือ School Zone

สำหรับในประเทศไทย โครงการ Safe School Zone เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน ได้ถูกดำเนินการที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์จังหวัดน่าน เป็นโครงการที่เน้นการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน มุ่งเน้นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน เริ่มต้นตั้งแต่ประตูหน้า ครอบคลุมทุกเส้นทาง ทุกอาคาร และโดยรอบโรงเรียนที่มีการจราจรผ่าน ประสบความสำเร็จจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เช่น เทศบาลเมืองน่าน โรงพยาบาลน่าน ตำรวจชุมชน ทหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Save Kids Thailand ศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กฯ Safe Kids Worldwide และ FedEx ที่สำคัญมาจากการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน โดยผ่านกิจกรรมภาพถ่าย PHOTOVOICE เสียงจากภาพ

ดังนั้น โครงการ Safe School Zone เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน นี้ ควรขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ จึงเป็นที่มาของการจัดศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone ดังกล่าว
http://safekidsthailand.com


> เด็กเดินเท้าปลอดภัย


 

โปรดแสดงความคิดเห็น