อบรมฝึกทักษะครู เรื่องทักษะความปลอดภัยทางน้ำ 3นาที 15 เมตร

สรุป การอบรมฝึกทักษะครู เรื่องทักษะความปลอดภัยทางน้ำ 3นาที 15 เมตร

กลุ่มเป้าหมาย

· ผู้บริหารและครู จาก 20 โรงเรียน 10 สพฐ. รวม 60 คน

วัน เวลา สถานที่

– วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

สรุปภาพรวมกิจกรรมการอบรมทักษะทางน้ำ

น.ส.ชฎาพร สุขสิริวรรณ วิทยากร จากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการอบรมทักษะความปลอดภัยทางน้ำและบรรยายสถานการณ์การจมน้ำของเด็กในประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันเด็กจมน้ำในโรงเรียนและบูรณาการการให้ความรู้,ฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ต่อไป

น.ส.ชฎาพร สุขสิริวรรณ และ นายอภิชาติ มหิงสพันธุ์ วิทยากรจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี นำเข้าสู่เนื้อหากิจกรรมทักษะความปลอดภัยทางน้ำ 5 ทักษะ ดังนี้

1. รู้จักสิ่งแวดล้อมเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการจมน้ำ

กิจกรรม

– ให้ผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งกลุ่มละ 5-6 คน

– แจกอุปกรณ์บังคับกลุ่มละ 1 ชิ้น (ลูกบอล,ตุ๊กตาเด็ก,กระดาษ สี,ห่วงยางคล้องแขน)

– ตั้งโจทย์ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอ ออกแบบการสอน สิ่งแวดล้อมเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการจมน้ำ แก่นักเรียนชั้นประถมที่ 1 (นำเสนอการสอนกลุ่มละ ไม่เกิน 7 นาที)

ผลที่ได้

– ให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเนื้อหาในการให้ความรู้สิ่งแวดล้อมเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการจมน้ำ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

– สามารถจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย โดยการใช้สื่อประกอบ เพื่อให้มีความน่าสนใจและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น

2. ความสำคัญของเสื้อชูชีพและการสวมใส่

กิจกรรม

– สอบถามผู้เข้าอบรมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำ,อุปกรณ์ที่สามารถเกาะลอยตัวในน้ำหรือพยุงตัวได้

– ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเสื้อชูชีพและการสวมใส่ให้ถูกต้อง

3. การช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำ ด้วยวิธีการ “ตะโกน โยน ยื่น”

กิจกรรม

– สาธิตเพื่อรู้วิธีช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ ด้วยวิธีการ “ตะโกน โยน ยื่น”

o หลักสำคัญ ในการช่วยเหลือคนตกน้ำ “ห้ามกระโดดลงไปช่วยเอง เด็ดขาด”“ผู้ช่วยเหลือต้องปลอดภัยและช่วยคนตกน้ำจมน้ำปลอดภัย”

o เมื่อเราเห็นคนตกน้ำจมน้ำให้ช่วยเหลือคนตกน้ำ ด้วยวิธีการ “ตะโกน โยน ยื่น”

– เพื่อรู้จักอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำและการจัดเตรียม

o สาธิตการเตรียมอุปกรณ์และการใช้อุปกรณ์เพื่อช่วงเหลือคนตกน้ำจมน้ำในระยะใกล้และไกล

4. ลอยตัว 3 นาที

5. เคลื่อนตัวในน้ำ 15 เมตร

กิจกรรม

– ชี้แจงผู้เข้าอบรมให้เห็นถึงความสำคัญของการฝึกทักษะการลอยตัวและการเคลื่อนตัวในน้ำ

– ฝึกหายควบคุมลมหายใจและการจัดสมดุลร่างกายขณะลอยตัวและเคลื่อนตัวในน้ำ

– ฝึกปฏิบัติจริงในสระน้ำ

ผลที่ได้

– เชื่อมโยงเครือข่ายโรงเรียน พัฒนาฝึกทักษะครูผู้สอนทักษะความปลอดภัยทางน้ำ ที่เห็นถึงความสำคัญของการป้องการกันจมน้ำในเด็ก พัฒนาหลักสูตรการสอนและเป็นแหล่งการเรียนรู้ต่อไปได้

 

โปรดแสดงความคิดเห็น