เวทีเสวนา เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด : ถ้วนหน้าหรือเฉพาะคนจน ( 23 พ.ย.2560 )

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา09.00-16.30 น. ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพมหานคร


โดย นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้แนวคิดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

การจัดประชุมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ประเด็นการขยายความครอบคลุมในการจ่ายเงินอุดหนุนฯ 2 กรณี ได้แก่

อายุของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี เฉพาะกรณียากจน และการจ่ายเงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้า (Fall All) เพื่อให้มีข้อสรุปแนวทาง/ทิศทาง ความเป็นไปได้ของข้อเสนอแนะดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ และเหมาะสม ในบริบทของประเทศไทย

ซึ่งมีกิจกรรมการอภิปราย การติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดย ดร.สมชัย จิตสุธน และ ศ.ระพีพรรณ คำหอม, การอภิปรายเงินอุดหนุนเด็กในบริบทต่างประเทศและประเทศไทย

เวทีเสวนา เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด : ถ้วนหน้าหรือเฉพาะคนจน โดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ดร.ถาวร สกุลพานิชย์ และนางวรรณภา ลำเจียกเทศ ผู้ดำเนินการเสวนา และรับฟังข้อคิดเห็นจากเวทีเสวนา

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิ สถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก (ในประเทศและต่างประเทศ) นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รวมทั้งสิ้น 100 คน


 


 นโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 


โปรดแสดงความคิดเห็น