อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PHOTOVOICE ( 28-29 พ.ย.2560 )

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และเขต 2 สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์)

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน แก่ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดน่าน จำนวน 39 แห่ง เพื่อให้ครูเรียนรู้กระบวนการทำ PHOTOVOICE และสามารถกลับไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้


ผู้บริหารและครูจาก 39 โรงเรียนเข้าร่วมการอบรมให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และเขต 2


สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และเขต 2 จำนวน 100 แห่ง ได้เข้าร่วม ‘ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone’ ณ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) จังหวัดน่าน โครงการ Safe School Zone หรือ เขตโรงเรียนปลอดภัย มุ่งเน้นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับคนเดินเท้า เริ่มต้นตั้งแต่ประตูหน้า ครอบคลุมทุกเส้นทาง ทุกอาคาร และโดยรอบโรงเรียนที่มีการจราจรผ่าน ประสบความสำเร็จจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ซึ่งในการศึกษาดูงาน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์และคณะทำงานได้ถ่ายทอดเคล็ดลับความสำเร็จของ Safe School Zone คือ การมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนผ่านกิจกรรม PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์) PHOTOVOICE คือการประกาศด้วยภาพถ่าย เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่สามารถสะท้อนและเปิดเผยให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงของสังคมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เด็กนักเรียนได้แสดงบทบาทในการถ่ายภาพความเสี่ยงต่อการเดินเท้าบริเวณโดยรอบโรงเรียน และนำภาพความเสี่ยงเหล่านั้นมาเผยแพร่สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่ความปลอดภัยต่อการเดินเท้าของเด็กๆ มากขึ้น ทำให้โรงเรียนที่ศึกษาดูงานมีความสนใจและลงชื่อสมัครขอทุน PHOTOVOICE จำนวน 39 โรงเรียน จึงเป็นที่มาของการจัดอบรม PHOTOVOICE ในครั้งนี้

ในการอบรม ครูได้เรียนรู้ PHOTOVOICE 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยคนเดินเท้า, ขั้นที่ 2 เทคนิคการถ่ายภาพจุดเสี่ยง, ขั้นที่ 3 ลงพื้นที่ถ่ายภาพจุดเสี่ยง, ขั้นที่ 4 คัดเลือกและอภิปรายภาพกลุ่มย่อย, ขั้นที่ 5 อภิปรายภาพกลุ่มใหญ่, ขั้นที่ 6 จัดนิทรรศการภาพถ่าย และขั้นที่ 7 กระบวนการแก้ไขจุดเสี่ยงจากภาพถ่าย นอกจากนี้ได้รับสนับสนุนเครื่องมือ เช่น คู่มือ PHOTOVOICE และทุนจัดกิจกรรมโรงเรียนละ 5,000 บาท และภายหลังทุกโรงเรียนดำเนินการ PHOTOVOICE เสร็จสิ้น ก็จะนำผลงานนำเสนอในเวที PHOTOVOICE: Show & Share เป็นลำดับต่อไป (พฤษภาคม 2561)


ครูได้ฝึกการถ่ายภาพจุดเสี่ยง และกรอกข้อมูลใบแบบบันทึกภาพถ่ายครูได้ฝึกการนำเสนอและอภิปรายภาพถ่าย


Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม…

โพสต์โดย Walk This Way Thailand บน 27 พฤศจิกายน 2017


Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม…

โพสต์โดย Walk This Way Thailand บน 28 พฤศจิกายน 2017


 

โปรดแสดงความคิดเห็น