เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการการกีฬา ในประเด็นมวยเด็ก ( 12 ธ.ค.2560 )

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 60 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และดร.วิทยา สังข์รัตน์ พร้อมด้วยคณะศูนย์วิจัยฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการการกีฬา ในประเด็นมวยเด็ก ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภาสอง


 

โปรดแสดงความคิดเห็น