จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ( 17 ธ.ค.2560 )

วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์และทีมงานศูนย์วิจัยฯ ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานบูรณาการโครงการการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กปฐมวัย โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กของรัฐ ณ ห้อง 621 อาคารเรียนรวม รพ.รามาธิบดี ให้แก่คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกทม.และชุมชนเขตราชเทวี เพื่อวางแผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป


.

โปรดแสดงความคิดเห็น