งานเสวนา “เด็กและเยาวชนไทย รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ( 10 ม.ค.2561 )

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงานจัดการเสวนา “เด็กและเยาวชนไทย รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรับฟังผลการสำรวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อันจะนำไปสู่การขยายผลในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยออนไลน์ที่เกิดกับเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม

โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดตั้งศูนย์ COPAT – Child Online Protection Action Thailand 

โปรดแสดงความคิดเห็น