อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 13 ( 11 ม.ค.2561 )

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 13 

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก(CSIP) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 13 (13th Teacher Training Workshop) แก่ผู้บริหารและครู จำนวน 50 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

เมื่อวันที่  11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายศุภวัฒน์ อวะภาค, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม

ประธานเปิดการอบรม


ผู้บริหารและครู 50 โรงเรียน


ในการอบรมดังกล่าว ผู้บริหารและครูได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็ก ตัวอย่างวิธีการสอนเด็ก 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ Walk Smart (สอนในชั้นเรียนหรือกลุ่มเล็ก)  รูปแบบ Walk Rally (ดัดแปลงความรู้เป็นเกมสนุกๆ) และรูปแบบ Photovoice (สอนและให้เด็กมีบทบาทร่วมโดยการถ่ายภาพ) นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมได้รับเครื่องมือการสอนกลับไปใช้ เช่น คู่มือการสอนเดินเท้าปลอดภัย

รูปแบบ Walk Rally (ดัดแปลงความรู้เป็นเกมสนุกๆ)


เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็ก


จากแบบแสดงความคิดเห็นต่อการอบรม พบว่า ส่วนใหญ่ชื่นชอบรูปแบบการอบรมแบบนี้เพราะได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้วิธีการและเครื่องมือดูแลความปลอดภัยในการเดินและข้ามถนนของนักเรียนผ่านวิธีการอบรมที่สนุกสนาน การขยายผลหลังการอบรม ผู้เข้าอบรมทั้ง 50 โรงเรียนจะกลับไปดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนของตนต่อไป


Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก(CSIP) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ…

โพสต์โดย Walk This Way Thailand บน 10 มกราคม 2018

 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น