กิจกรรรมประชุมและศึกษาดูงานเรื่องสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง ( 08-09 มีนาคม 2561 )

วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยฯ ได้จัดกิจกรรรมประชุมและศึกษาดูงานเรื่องสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) โดยมีกำหนดการดังนี้


วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวทีอภิปรายเรื่องการเล่นกับการพัฒนาสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน คุณจรรยา เรืองมาลัย เพื่อหาแนวทางและแผนการปฏิบัติงานเรื่องพื้นที่เล่น

วันที่ 9 มีนาคม 2561
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเรื่องพื้นที่เล่น ณ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือและโรงเรียนวัดหนองโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มาจากหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 5 คน จากชุมชน จำนวน 10 คน จากโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย จำนวน 9 คน


โปรดแสดงความคิดเห็น