ประชุมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จ.สมุทรปราการ ( 23 เม.ย.2561 )

วันที่ 23 เมษายน 2561 ประชุมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ : เครือข่ายศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ ณ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ประชุมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ : เครือข่ายศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดการประชุมมีดังนี้

  • นโยบายความร่วมมือ ” สาธารณสุข อปท.การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ “
  • การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
  • มาตรฐานความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก


 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น