( 03 พ.ค.2561 ) ผลกระทบทางลบของอินเทอร์เน็ต การกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก  ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดการประชุมวันที่ 3 พ.ค. เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปรึกษาหารือถึงผลกระทบทางลบของอินเทอร์เน็ต การกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์ (Cyber Bullying) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ด้วย Stop Bullying Chat Line

ซึ่งมีการสร้างกลไกการส่งต่อปัญหา การให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ กระบวนการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และผลักดันให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย โดยกำหนดจัดการประชุมหารือ ร่วมกับบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ DTAC และศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ หรือ COPAT 

โปรดแสดงความคิดเห็น