( 18 พ.ค.2561 ) ปรึกษาหารือร่วมกันในประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีโอกาสต้อนรับ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ

พร้อมทั้ง รศ.พญ.นิตยา คชภักดี , ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ในการปรึกษาหารือร่วมกันในประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว

เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับสถาบันฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการใน 4 ประเด็นได้แก่

1. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2. การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
3. มวยเด็ก
4. สภาเด็กและเยาวชน

 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

โปรดแสดงความคิดเห็น