(22 พ.ค.61 ) PHOTOVOICE : Show & Share สพป.น่าน เขต 1

22 พฤษภาคม 2561 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 (สพป.น่าน เขต 1)

สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดเวที PHOTOVOICE: Show & Share จังหวัดน่าน   ณ ห้องประชุม สพป.น่าน เขต 1  โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ PHOTOVOICE จำนวนกว่า 30 ท่าน จาก 14 โรงเรียนสังกัด สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินงาน PHOTOVOICE ของทุกโรงเรียน

เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ขยายผล และเกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียนในด้านความปลอดภัยทางถนนต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเร็จ อุดแดง, ผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ร่วมด้วยทีมนักวิจัยจาก CSIP

ความเป็นมาของการจัดเวทีครั้งนี้ สืบเนื่องจากโรงเรียน 100 แห่งในจังหวัดน่าน เข้าร่วม “ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone” เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์

ซึ่งโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ได้ถ่ายทอดเคล็ดลับความสำเร็จของโครงการ Safe School Zone คือ การมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนผ่านกิจกรรม PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์) กิจกรรม PHOTOVOICE คือ การประกาศด้วยภาพถ่าย หรือ “เด็กบอกด้วยภาพถ่าย” เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่สามารถสะท้อนและเปิดเผยให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงของสังคมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

เด็กได้แสดงบทบาทในการถ่ายภาพความเสี่ยงต่อการเดินเท้าบริเวณโดยรอบโรงเรียน และนำภาพความเสี่ยงเหล่านั้นมาเผยแพร่สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่ความปลอดภัยต่อการเดินเท้าของเด็กๆ มากขึ้น ทำให้โรงเรียนที่มาศึกษาดูงานเกิดความสนใจ และลงชื่อสมัครขอทุน PHOTOVOICE จำนวน 37 แห่ง

ดังนั้น Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก FedEx จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PHOTOVOICE (โฟโต้วอยซ์) แก่ครูที่สมัครขอทุน เพื่อให้ครูเรียนรู้กระบวนการทำ PHOTOVOICE และได้สนับสนุนทุนแก่ครูนำไปจัดกิจกรรม PHOTOVOICE กับนักเรียนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

โดยแบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 14 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 23 แห่ง ภายหลังได้รับทุน โรงเรียนได้ดำเนินการกิจกรรม PHOTOVOICE เกิดผลลัพธ์ที่น่าสนใจในแง่ของการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนในการระบุความเสี่ยงทางถนนในเขตโรงเรียน (School zones) ที่อาจทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บ, การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ตำรวจ และมีการแก้ไขจุดเสี่ยงจากภาพ PHOTOVOICE ของเด็กด้วย อีกทั้งหลายโรงเรียนได้มีการแก้ไขจุดเสี่ยงจากภาพ PHOTOVOICE ของเด็กด้วย

จึงเป็นที่มาของการจัดเวที PHOTOVOICE : Show & Share จังหวัดน่าน ในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินงาน PHOTOVOICE ของทุกโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ขยายผล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียนในด้านความปลอดภัยทางถนนต่อไป

22 พฤษภาคม 2561 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP)…

โพสต์โดย Walk This Way Thailand เมื่อ 24 พฤษภาคม 2018

 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น